ประกาศ สำนักชลประทานที่ 4 / กรมชลประทาน

เอกสารแนบ
เรื่อง
ลงวันที่
ปี พ.ศ.2558
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม
23 ธ.ค. 58
มอบอานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 4
16 ธ.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
14 ธ.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
10 ก.ย 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
26 ส.ค. 58
ลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม
24 ส.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน เป็นระดับ4 และ4/หน
18 ส.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 และ 4/หน
6 ส.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(ส3)
3 ส.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(บ2)
3 ส.ค. 58
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(ช3)
3 ส.ค. 58
ปี พ.ศ.2557
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการงดส่งน้ำเพื่อการทำนาปรังฤดูแล้ง ปี 2557/2558
24 ต.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำหน่ง ช 4)
28 สค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำหน่ง ส 4)
28 สค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำหน่ง ส 2)
28 สค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำหน่ง ช 2)
28 สค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็น (ตำหน่ง ส 4)
8 ส.ค. 57

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็ นระดับ 4 (ตำหน่ง ช 4)

8 ส.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศราชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1)ตำแหน่งช่างเขียน ช 4 (2)ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 (3)ตำแหน่งช่างสื่อสาร ช 4 (4) ตำแหน่งช่างสำรวจ ช 4 (5)ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 (6)ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 (7)ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4
1 ส.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศราชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1)ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4 (2)ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4
1 ส.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศราชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1). ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 (2)ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 (3)ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ บ 2
1 ส.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง พนักงานราชการขอเปลี่ยนชื่อสกุล (นายปิยพงษ์ มีมุข)
31 ก.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (1)ตำแหน่งช่างเขียน ช 4 (2)ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 (3)ตำแหน่งช่างสื่อสาร ช 4 (4) ตำแหน่งช่างสำรวจ ช 4 (5)ตำแหน่งช่างก่อสร้าง ช 4 (6)ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 (7)ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4)
21 ก.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (1)ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4 (2)ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4
21 ก.ค. 57
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ 2 (2)ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2 (3)ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ บ 2
26 มิ.ย. 57
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1) ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ ส 2 (2)ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 2 (3)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
26 มิ.ย. 57
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (1) ตำแหน่งพนักงานเครื่องจักรกล ช 2 (2)ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 2 (3) ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 2
26 มิ.ย. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการการตัดสินประกวดสโลแกนประหยัดพลังงาน สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปี 2557
29 เม.ย. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่ง บ 2 )
30 ม.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่ง ช 2, ช 3 )
30 ม.ค. 57
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่ง ส 2 )
30 ม.ค. 57
ปี พ.ศ.2556
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 ลงวันที่ 13 ม.ค.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
15 ม.ค. 56

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น (พนักงานเครื่องจักร ช2, ช่างฝีมือสนาม ช2, ช่างฝีมือโรงงาน ช2, ช่างฝีมือสนาม ช3)

13 ธ.ค. 56

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น (พนักงานทั่วไป บ2, พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2, พนักงานรับโทรศัพท์ บ2, พนักงานชลประทาน บ2, พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2, พนักงานวัดระดับน้ำ บ2)

13 ธ.ค. 56

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น (พนักงานพิมพ์แบบ ส2, พนักงานพิมพ์ ส2, พนักงานขับรถยนต์ ส2)

13 ธ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
13 พ.ย. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. พ.ย. 56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่ง 1.พนง.พิมพ์แบบ ส2 2.พนง.พิมพ์ ส2 3.พนง.ขับรถยนต์ ส2
1. พ.ย. 56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่ง 1.พนง.ทั่วไป บ2 2.พนง.รักษาความปลอดภัย บ2 3. พนง.รับโทรศัพท์ บ.2 4.พนง.ชลประทาน บ2 5.พนง.บริหารเอกสารทั่วไป บ2 6.พนง.วัดระดับน้ำ บ2
1. พ.ย. 56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่ง 1.พนง.เครื่องจักร ช2 2.ช่างฝีมือสนาม ช2 3.ช่างฝีมือโรงงาน ช2 4.ช่างฝีมือสนาม ช3
1. พ.ย. 56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
22 ต.ค. 56
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่องเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
24 ก.ค. 56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
8 ก.ค. 56
ปี พ.ศ. 2553-2555
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
22 พฤศจิกายน 2555
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
16 พฤศจิกายน 2555
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
22 ตุลาคม 2555
ประกาศ เรื่อง พนักงานราชการครบเกษียณอายุราชการ
3 ตุลาคม 2555
ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชึ้นงานให้สูงขึ้น(บ2)
27 กันยายน 2555
ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชึ้นงานให้สูงขึ้น(ส2-3)
27 กันยายน 2555
การคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชึ้นงานให้สูงขึ้น(ช2-3)
27 กันยายน 2555
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
17 กันยายน 2555
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
12 กันยายน 2555
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
12 กันยายน 2555
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
12 กันยายน 2555
ประกาศศูนย์ประมวลวิเคราะสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 4 เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม (ฉบับที่ 4)
11 กันยายน 2555
ประกาศศูนย์ประมวลวิเคราะสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 4 เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม (ฉบับที่ 3)
11 กันยายน 2555
ประกาศศูนย์ประมวลวิเคราะสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 4 เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม (ฉบับที่ 2)
11 กันยายน 2555
ประกาศศูนย์ประมวลวิเคราะสถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 4 เรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม (ฉบับที่ 1)
11 กันยายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับให้สูงขึ้น
21 สิงหาคม 2555
ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
21 สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับ 4
1 สิงหาคม 2555
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จากเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
10 กรกฎาคม 2555
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก ลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
4 กรกฎาคม 2555
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
23 เมษายน 2555
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
27 มีนาคม 2555
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง การเข้า-ออก ในบริเวณสำนักชลประทานที่ 4
22 มีนาคม 2555
ประกาศสำนักชลประทานที่ 4 เรื่อง การแต่งกายสุภาพมาปฏิบัติในเวลาราชการ
23 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10 พฤศจิกายน 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
17 ตุลาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 มิถุนายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
9 มิถุนายน 2554
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ
22 เมษายน 2554
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งต่างๆ
9 กุมภาพันธ์ 2554
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่๑(สอบข้อเขียน)กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่างๆ
17 มกราคม 2554
 ผลการสอบคัดเลือกลูกจร้าประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
19 สิงหาคม 2553
 ผลการคักเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
19 สิงหาคม 2553
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเก็บแบบ
10 มิถุนายน 53
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
10 มิถุนายน 53
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
8 มิถุนายน 53
  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนชั้นตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
31 พฤษภาคม 53
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
30 เมษายน 53
 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งขึ้น 
9 เมษายน 53
 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั่น 1
7 เมษายน 53
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนชั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
18 มีนาคม 53
  ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
23 กุมภาพันธ์ 53