คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 13

แนบเอกสาร
เลขที่
เรื่อง
จำนวน
ลงวันที่
ข 13/2/2555
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายอรุณณี อาสว่าง
31 ม.ค. 2555
ข 13/1/2555
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายไชยวัฒน์ กำทอง
13 ม.ค. 2555
ข 13/25/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายสนทยา สุตราม
23 ธ.ค. 2554
ข 13/24/2554
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

3 ราย
น.ส.กรรณิการ์ ยารังษี
น.ส.สุนทรีย์ ลื้อยอด
น.ส.สุภาพร ปัญญา

28 ต.ค. 2554
ข 13/23/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
นายชัยณรงค์ เจริญสวรรค์
นางสาวอนงค์ ฮ่อธิวงศ์
30 ก.ย. 2554
ข 13/22/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายวุฒิชัย ใคร่กระโทก
30 ก.ย. 2554
ข 13/21/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายพิสิษฐ์ พันธ์สน
29 ก.ย. 2554
ข 13/20/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายประเสริฐ ล่ำภากร
22 ส.ค. 2554
ข 13/19/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ
นายพนม จันทร์สุข
5 ส.ค. 2554
ข 13/18/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์รรณะ
12 ก.ค. 2554
ข 13/17/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายประทีป กุลไทย
11 ก.ค. 2554
ข 13/16/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายบรรจง วงศ์มา
16 มิ.ย. 2554
ข 13/15/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายพัลลภศรีอุบล มงคลนำ
30 มี.ค. 2554
ข 13/14/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายสงัด หิรัญวุฒิญากร
30 มี.ค. 2554
ข 13/13/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
30 มี.ค. 2554
ข 13/12/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายพรมงคล ชิดชอบ
23 มี.ค. 2554
ข 13/11/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายประเสริฐ ล่ำภากร
18 มี.ค. 2554
ข 13/10/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายบุญทิ คล้ายประทุม
9 มี.ค. 2554
ข 13/9/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายอภินันทร์ จ่าพันดุง
1 มี.ค. 2554
ข 13/8/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายอดิศักดิ์ บุญเพียร
1 มี.ค. 2554
ข 13/7/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นางทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร
25 ก.พ. 2554
ข 13/6/2554
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
1 ราย
นายนครชัย มั่นเมือง
25 ก.พ. 2554
ข 13/5/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
21 ก.พ. 2554
ข 13/4/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายสาธิต โกสิน
10 ก.พ. 2554
ข 13/3/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
นายณัฐพงศ์ ครุฑทา
นายพิสิษฐ์ พันธ์สน
4 ก.พ. 2554
ข 13/2/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นายประเสริฐ ล่ำภากร
19 ม.ค. 2554
ข 13/1/2554
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
2 ราย
นายสงัด หิรัญวุฒิญากร
นายสมเจตน์ เครือทับ
15 ม.ค. 2554
ข 13/19/2553
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นางดวงใจ กมลอนุวงศ์
17 ธ.ค. 2553
ข 13/18/2553
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 
1 ราย
นางสาวศรัญญา ยะรินทร์
17 ธ.ค. 2553
ข 13/15/2553

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 

3 ราย
นายพินิจ นกเล็ก
นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์
นายมีชัย ปฏิยุทธ

12 ต.ค. 2553
 
ข 13/13/2553มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท
ี่

6 ราย
นายสมเกียรติ อุปการะ
นายอำนาจ กูลระวัง
นายธีระพล อินชัย
นายประเสริฐ ล่ำภากร
นายมนตรี ทองวัลย์ดี
นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ

1 ต.ค. 2553
 
ข 13/19/2553
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 1 ราย
 นายประพนธ์ คำไทย

23 ก.ย. 2553
 
ข 13/9/2553
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 2 ราย
 นายเกียงไกร มหาวงศนันท์
 นายสมศักดิ์ ทรงแสงจันทร์
27 ส.ค. 2553
 
ข 13/8/2553
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 1 ราย
 นายอภิรักษ์ หลวงต่างใจ
22 ก.ค. 2553
 
ข 13/6/2553
  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 1 ราย
 นายธนกร บุญชูชีพ
  
19 พ.ค. 2553
  
ข 13/5/2553
  
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 1 ราย
 นางสาวน้องนุช ไชยวรรณ
 
31 มี.ค.2553
  
ข 13/4/2553
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 2 ราย
 นายมีชัย ปฎิยุทธ
 นายพินิจ นกเล็ก

 
22 มี.ค. 2553
  
ข 13/3/2553
 
 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 1 ราย
 นายสมเกียรติ  อุปการะ
  
25 ก.พ. 2553
  
ข 13/2/2253
 
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 1 ราย
 นายวิรุฬชัย   โตเกษม
 
15 ก.พ. 2553