คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 4

เอกสารแนบ
เลขที่
เรื่อง
ลงวันที่
ที 144/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559
29 ธ.ค. 2558
ที 143/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
24 ธ.ค. 2558
ที 131/2558
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
30 พ.ย 2558
ที 130/2558
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
30 พ.ย 2558
ที 129/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์แลัอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม
30 พ.ย 2558
ที 128/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
27 พ.ย 2558
ที 127/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
27 พ.ย 2558
ที 126/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
26 พ.ย 2558
ที 125/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการฝายวังเคียนพร้อมระบบส่งน้ำ
25 พ.ย 2558
ที 124/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการ ทรบ.คลองไม้แดง (ระยะที่ 3) ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
19 พ.ย 2558
ที 123/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำปูปุ้มพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
19 พ.ย 2558
ที 122/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำคลองค้าง ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
19 พ.ย 2558
ที 121/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
19 พ.ย 2558
ที 120/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างคูน้าและอาคารประกอบโครงการหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
19 พ.ย 2558
ที 119/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายท่ากระดาน (ระยะที่ 1) ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
19 พ.ย 2558
ที 118/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 2) ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
19 พ.ย 2558
ที 117/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่อทองแดง (บ้านตลุกงามสาย MC) ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
19 พ.ย 2558
ที 116/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 3) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
19 พ.ย 2558
ที 115/2558
แต่งตั้งคณะทางานประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน ของสำนักงานชลประทานที่ 4
16 พ.ย 2558
ที 114/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(Working Team) ของสำนักงานชลประทานที่ 4
11 พ.ย 2558
ที 113/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
11 พ.ย 2558
ที 112/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
10 พ.ย 2558
ที 111/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
10 พ.ย 2558
ที 110/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร
10 พ.ย 2558
ที 109/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย
10 พ.ย 2558
ที 108/2558
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานชลประทานที่ 4
29 ต.ค. 2558
ที 107/2558
แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้(KM Team)และคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ 4
29 ต.ค. 2558
ที 106/2558
แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 4
29 ต.ค. 2558
ที 105/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
29 ต.ค. 2558
ที 104/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
26ต.ค 2558
ที 103/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
21ต.ค 2558
ที 102/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
21ต.ค 2558
ที 101.1/2558
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
19 ต.ค. 2558
ที 101/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการก่อสร้างระบบระบายร้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก จังหวัดกำแพงเพชร
14ต.ค 2558
ที 100/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบผ่ายแห่งที่ 1 อ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
14ต.ค 2558
ที99/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 98/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 97/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที96/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 95/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 94/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 93/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
12ต.ค 2558
ที 91/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม 2558
25ก.ย 2558
ที 90/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
15ก.ย 2558
ที 89/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองชำระยะที่ 2 จังหวัดตาก
15ก.ย 2558
ที 88/2558
แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
15ก.ย 2558
ที 87/2558
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
15ก.ย 2558
ที 83/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
24ส.ค. 2558
ที 82/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
24ส.ค. 2558
ที 81/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2558
21ส.ค. 2558
ที 80/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
18 ส.ค. 2558
ที 79/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
14 ส.ค. 2558
ที 77 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย
จังหวัดแพร่
3 ส.ค. 2558
ที 76 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังสะตือ
จังหวัดสุโขทัย
3 ส.ค. 2558
ที 75 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายเกรียงไกร  มหาวงศนันท์)
27 ก.ค. 2558
ที 74 /2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่4
23 ก.ค. 2558
ที 73 /2558
แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการบริหารทรัพยากรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2558
17 ก.ค. 2558
ที่ 72 /2558
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่(โครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายท่ากระดาน ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร)
30 มิ.ย. 2558
ที่ 71 /2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (โครงการฝายบ้านสันติพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านสันติ ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย , โครงการฝายวังหินพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย)
30 มิ.ย. 2558
ที 70/2558
มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (โครงการท่อระบายน้ำปากคลองเชื่อมคลองแม่รำพันรำ – คลองยาง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสรีดภงส์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย)
30 มิ.ย. 2558

ที 69/2558

มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 8  ตำบลปงป่าหวาย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดกำแพร่)
30 มิ.ย. 2558
ที 68/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
24 มิ.ย. 2558
ที 67/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
18 มิ.ย. 2558
ที 66/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการฝายยางคลองกระจงจังหวัดสุโขทัย
18 มิ.ย. 2558
ที 64/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการ
27 พ.ค. 2558
ที 63/2558
แต่งตั้งผู้รักษาบริเวณ
27 พ.ค. 2558
ที 62/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินของสำนักงานชลประทานที่ 4
26 พ.ค. 2558
ที 61/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานชลประทานที่ 4
26 พ.ค. 2558
ที 60/2558

ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

26 พ.ค. 2558
ที 59/2558

มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

26 พ.ค. 2558

ที 58/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
22 พ.ค. 2558
ที 57/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558
ที 56/2558
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558

ที 55/2558

มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558
ที 54/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558
ที 53/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558
ที 52/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 พ.ค. 2558
ที 51/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอ้อ
ตำบลหนองอ้อ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

22 พ.ค. 2558
ที 50/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
18 พ.ค. 2558
ที 49/2558

มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติงานก่อสร้าง

14 พ.ค. 2558
ที 48/2558

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

12 พ.ค. 2558
ที 46/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการฝายทุ่งล้อมพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

8 พ.ค. 2558
ที่ 44/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
7 พ.ค. 2558
ที 43 /2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านท้าย และอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำด้านท้าย โครงการแก้มลิงทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย
7 พ.ค. 2558
ที่ 42/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยท่าแพฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุโขทัย
7 พ.ค. 2558
ที่ 41/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการฝายร่องเปื่อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังหงส์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
7 พ.ค. 2558
ที่ 40/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำคลองแดนพร้อมขุดลอก ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
7 พ.ค. 2558
ที 39/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านลานตาเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
7 พ.ค. 2558
ที 37/2558

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง

24 เม.ย. 2558
ที่ 36/2558

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง

24 เม.ย. 2558
ที่ 35/2558
แต่งตั้งคณะทำงานการซ่อมแซมฝายวังบัวและฝายวังยาง
22 เม.ย. 2558
ที่ 34/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่(ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ)
22 เม.ย. 2558
ที่ 33/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4
21 เม.ย. 2558
ที่ 32/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการระบบส่งน้ำประปาภูเขาบ้านพะดี-บ้านผ่านศึกพัฒนา ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
20 เม.ย. 2558
ที่ 31/2558
แต่งตั้งคณะทำงานย่อยด้านการจัดถวายพระกระยาหารค่ำ
10 เม.ย. 2558
ที่ 30/2558
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
03 เม.ย. 2558
ที่ 29/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านมอสูง (แก้ว  พงษ์ประยูร)
25 มี.ค. 2558
ที่ 28/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านน้ำริน
25 มี.ค. 2558
ที่ 27/2558

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมากจากพระราชดำริ  )

24 มี.ค. 2558
ที่ 26/2558
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการณ์และอยู่เวรสำนักงานชลประทานที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2558
24 มี.ค. 2558
ที่ 25/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่(ด้านสำรวจภูมิประเทศ จำนวน 4 ราย)
24 มี.ค. 2558
ที่ 24/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าซื้อบ้าน

20 มี.ค. 2558
ที 23/2558
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุก และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
19 มี.ค. 2558
ที 21/2558
แต่งตั้งคณะทำงานปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ  สำนักงานชลประทานที่ 4
26 ก.พ. 2558
ที 20/2558
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 ก.พ. 2558
ที 19/2558
แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ และติดตามผลการปฎิบัติงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 ก.พ. 2558
ที 18/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 17/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 16/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 15/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 14/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 13/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2558
ที 11/2558
แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice)
9 ก.พ. 2558
ที 9/2558
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4
5 ก.พ. 2558
ที่ 6/2558
มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
30 ม.ค. 2558
ที 5 /2558
แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
30 ม.ค. 2558
ที่ 4/2558
เรื่อง หมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
23 ม.ค. 2558
ที่ 2/2558
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
26 ม.ค. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ที่ 122/2557
เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่
30 ธ.ค. 2557
ที่ 121/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการฝายแม่น้ำกลอง ตำบลโมโกร  อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก
30 ธ.ค. 2557
ที่ 120/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (14 ราย)
26 ธ.ค. 2557
ที่ 119/2557
เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และคณะทำงานจัดการความรู้
26 ธ.ค. 2557
ที่ 115/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (นายชัยชาญ สังข์แก้ว นายประเสริฐ ล่ำภากร นายวิรุฬชัย โตเกษม นายเอกรินทร์ ตันมา นายธีระพล อินชัน นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ)
16 ธ.ค. 2557
ที่ 114/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (นายยงยส เนียมทรัพย์ นายเจริญชัย ทรัพย์สุข นายสุรปรีช์ ณ ศรีธะ นายสุรเดช กาบยุบล นายพาโชค จันนา นางสาวปิยะฉัตร ชาติสิริทรัพย์)
16 ธ.ค. 2557
ที่ 113/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (นายภัทวี ดวงจิตร์ นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง นายมนตรี ทองวัลย์ดี นายนฤพนธ์ คล้ายมนี นายอภินันทร์ จ่าพันดุง)
16 ธ.ค. 2557
ที่ 112/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช นายมนตรี ทองวัลย์ดี นายประสิทธฺิ์ จิตเผือก นายธีรพล อินชัน)
16 ธ.ค. 2557
ที่ 110/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวกรรณิการ์ ยารังษี)
8 ธ.ค. 2557
ที่ 108/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี  พาดกลาง นายเอกพล  แก่งอินทร์ นายวิศณุ   แก่งอินทร์
28 พ.ย. 2557
ที่ 107/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์  นายสุเทพ  ทับทิม  นายธวัชชัย   อุดใจ  นายจิตติพงษ์   ภูสมจิตร)
28 พ.ย. 2557
ที่ 106/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์  แก้วพุฒ นายลัน  กันกา นายสมชาย   ใจเร็ว)
28 พ.ย. 2557
ที่ 105/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร  พรมเนตร  นายมารุต  อ่อนดี  นายเอกอมรินทร์  พระบาง)
28 พ.ย. 2557
ที่ 104/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมงคล  คำจันทร์แก้ว  นายใกล้รุ่ง  จันทร์จิตร  นายแดง  ทัพประดิษฐ์  )
28 พ.ย. 2557
ที่ 103/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย  วงศ์เวียน นายอนุพันธ์   ดวงใจ  นายสมพงษ์   อ้นอินทร์ )
28 พ.ย. 2557
ที่ 102/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)
27 พ.ย. 2557
ที่ 101/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) นักประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 4
26 พ.ย. 2557
ที่ 100/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP : Community of Practice) นักจัดรายการเสียงตามสาย  สำนักชลประทานที่ 4
26 พ.ย. 2557
ที่ 99/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง (นายสิงหา ผจงกิจการ, นายบรรจง วงศ์มา, นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี)
19 พ.ย. 2557
ที่ 98/2557
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ Online
14 พ.ย. 2557
ที่ 97/2557
เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตใช้ยานพาหนะเพื่อใช้ในราชการทั่วประเทศ
13 พ.ย. 2557
ที่ 96/2557
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (นายชัยชาญ สังข์แก้ว)
7 พ.ย. 2557
ที่ 94/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำดิบห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
16 ต.ค. 2557
ที่ 93/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
14 พ.ย. 2557
ที่ 1/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการโครงการอิ่มจังจ่ายตังค์นิดเดียว
31 ก.ค. 2557
ที่ 88/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์  แก้วพุฒ นายลัน  กันกา นายสมชาย   ใจเร็ว)
31 ก.ค. 2557
ที่ 86/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่  2) ตำบลเตาปูน  อำเภอสอง  จังหวัดแพร่

22 ส.ค.. 2557
ที่ 85/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่  2) ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

22 ส.ค.. 2557
ที่ 84/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่าไม้แดง (คลองคะยางน้ำ ระยะที่ 2) ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย

22 ส.ค.. 2557
ที่ 81/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร  พรมเนตร  นายมารุต  อ่อนดี  นายเอกอมรินทร์  พระบาง)
28 ก.ค. 2557
ที่ 80/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี  พาดกลาง นายเอกพล  แก่งอินทร์ นายวิศณุ   แก่งอินทร์
28 ก.ค. 2557
ที่ 79/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล  มะทะ นางสาวอรุณี  กิ่งกันคำ  นายเศกศักดิ์  จวนอาจ นายไกรสร  ดงดอย )
28 ก.ค. 2557
ที่ 78/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย  วงศ์เวียน นายอนุพันธ์   ดวงใจ  นายสมพงษ์   อ้นอินทร์ )
28 ก.ค. 2557
ที่ 77/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์  นายสุเทพ  ทับทิม  นายธวัชชัย   อุดใจ  นายจิตติพงษ์   ภูสมจิตร)
31 ก.ค. 2557
ที่ 75/2557
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
10 ก.ค. 2557
ที่ 74/2557
เรื่อง แต่งตั้งตณะทำงานกลั่นกรองความรู้
10 ก.ค. 2557
ที่ 70/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการฝายบ้านกล้อทอพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่จัน  อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

27 มิ.ย. 2557
ที่ 69 /2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการฝายทุ่งล้อมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

27 มิ.ย. 2557
ที่ 68/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไทรย้อย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

27 มิ.ย. 2557
ที่ 67/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

27 มิ.ย. 2557
ที่ 66/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งหมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสน
26 มิ.ย. 2557
ที 65 /2557

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายห้วยคาดหนองเต่า   ตำบลต้าผามอก  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่

27 มิ.ย. 2557
ที 64 /2557

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายบ้านปางตาไว  ตำบลปางตาไว  อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร

27 มิ.ย. 2557
ที 63 /2557

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายคลองน้ำดิบห้วยทรายสองตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

26 มิ.ย. 2557
ที่ 62 /2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการอาคารอัดน้ำ  กม.15+020  (คลองสามพวง)  ตำบลบ้านป้อม  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

26 มิ.ย. 2557
ที่ 61/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย  วงศ์เวียน นายอนุพันธ์   ดวงใจ  นายสมพงษ์   อ้นอินทร์ )
26 มิ.ย. 2557
ที่ 60/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์  นายสุเทพ  ทับทิม  นายธวัชชัย   อุดใจ  นายจิตติพงษ์   ภูสมจิตร)
1 ก.ค. 2557
ที่ 59/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล  มะทะ นางสาวอรุณี  กิ่งกันคำ  นายเศกศักดิ์  จวนอาจ นายไกรสร  ดงดอย )
1 ก.ค. 2557
ที่ 58/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)

26 มิ.ย. 2557
ที่ 56/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร  พรมเนตร  นายมารุต  อ่อนดี  นายเอกอมรินทร์  พระบาง)
27 มิ.ย. 2557
ที่ 55/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี  พาดกลาง นายเอกพล  แก่งอินทร์ นายวิศณุ   แก่งอินทร์
27 มิ.ย. 2557
ที่ 54/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์  แก้วพุฒ นายลัน  กันกา นายสมชาย   ใจเร็ว)
27 มิ.ย. 2557
ที่ 53/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)
4 มิ.ย. 2557
ที่ 52/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์  แก้วพุฒ นายลัน  กันกา นายสมชาย   ใจเร็ว)
4 มิ.ย. 2557
ที่ 51/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย  วงศ์เวียน นายอนุพันธ์   ดวงใจ  นายสมพงษ์   อ้นอินทร์ )
4 มิ.ย. 2557
ที่ 50/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์  นายสุเทพ  ทับทิม  นายธวัชชัย   อุดใจ  นายจิตติพงษ์   ภูสมจิตร)
4 มิ.ย. 2557
ที่ 49/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร  พรมเนตร  นายมารุต  อ่อนดี  นายเอกอมรินทร์  พระบาง)
4 มิ.ย. 2557
ที่ 48/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี  พาดกลาง นายเอกพล  แก่งอินทร์ นายวิศณุ   แก่งอินทร์  )
30 พ.ค. 2557
ที่ 47/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล  มะทะ นางสาวอรุณี  กิ่งกันคำ  นายเศกศักดิ์  จวนอาจ นายไกรสร  ดงดอย )
30 พ.ค. 2557
ที่ 46/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมงคล  คำจันทร์แก้ว  นายใกล้รุ่ง  จันทร์จิตร  นายแดง  ทัพประดิษฐ์  )
30 พ.ค. 2557
ที่ 45/2557
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าซื้อบ้าน (นายสิงหา  ผจงกิจการ นายประเสริฐ  ล่ำภากร นางสาวพรแก้ว  ใจแก้ว)
30 พ.ค. 2557
ที่ 42/2557
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร พรมเนตร นายมารุต อ่อนดี นายเอกอมรินทร์ พระบาง)
29 เม.ย. 2557
ที่ 41/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)
29 เม.ย. 2557
ที่ 39/2557
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์  แก้วพุฒ นายลัน  กันกา  )
22 เม.ย. 2557
ที่ 38/2557
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย  วงศ์เวียน นายอนุพันธ์   ดวงใจ  นายสถิต   ทามณี )
22 เม.ย. 2557
ที่ 37/2557
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์ นายสุเทพ  ทับทิม  นายธวัชชัย   อุดใจ )
22 เม.ย. 2557
ที่ 36/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวกรรณิการ์ ยารังษี)
11 เม.ย. 2557
ที่ 35/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นางนันทภัค มัยพล )
11 เม.ย. 2557
ที่ 34/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล  มะทะ นางสาวอรุณี  กิ่งกันคำ นายเศกศักดิ์  จวนอาจ นายไกรสร  ดงดอย )
11 เม.ย. 2557
ที่ 33/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี  พาดกลาง นายเอกพล  แก่งอินทร์  นายวิศณุ   แก่งอินทร์)
11 เม.ย. 2557
ที่ 31/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินของสำนักชลประทานที่ 4
28 พ.ค. 2557
ที่ 27/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)
21 มี.ค. 2557
ที่ 24/2557
เรื่อง ขอยกเลิกการสำรวจเพื่อการออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเอียบ หมู่ 4 บ้านหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
14 มี.ค. 2557
ที่ 23/2557

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ นายพชร พรมเนตร นายมารุต  อ่อนดี, นายเอกอมรินทร์   พระบาง)

14 มี.ค. 2557
ที่ 22/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการซ่อมแซมฝายวังบัวและฝายวังยาง

7 มี.ค. 2557
ที่ 21/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ รับมอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังชะโอน พร้อมระบบส่งน้ำ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

4 มี.ค. 2557
ที่ 17/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมงคล คำจันทร์แก้ว, นายใกล้รุ่ง จันทร์จิตร, นายแดง ทัพประดิษฐ์)

21 ก.พ. 2557
ที่ 16/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร  พรมเนตร, นายมารุต  อ่อนดี, นายเอกอมรินทร์   พระบาง)

18 ก.พ. 2557
ที่ 15/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง  จุ้ยวงค์, นายสุเทพ  ทับทิม, นายธวัชชัย   อุดใจ )

18 ก.พ. 2557
ที่ 12/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล มะทะ นางสาวอรุณี กิ่งกันคำ นายเศกศักดิ์ จวนอาจ นายไกรสร ดงดอย)

24 ม.ค. 2557
ที่ 11/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)

20 ม.ค. 2557
ที่ 10/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย วงศ์เวียน นายอนุพันธ์ ดวงใจ นายสถิตย์ ทามณี)

20 ม.ค. 2557
ที่ 9/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี พาดกลาง นายเอกพล แก่งอินทร์ นายวิศณุ แก่งอินทร์)

20 ม.ค. 2557
ที่ 8/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล มะทะ นางสาวอรุณี กิ่งกันคำ นายเศกศศักดิ์ จวนอาจ นายไกรสร ดงดอย์)

21 ม.ค. 2557
ที่ 7/2557

เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร พรมเนตร, นายมารุต อ่อนดี, นายเอกอมรินทร์ พระบาง)

21 ม.ค. 2557
ที่ 6/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์ แก้งพุฒ, นายลัน กันกา์)

21 ม.ค. 2557
ที่ 5 /2557
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง จุ้ยวงค์ นายสุเทพ ทับทิม นายธวัชชัย อุดใจ)
21 ม.ค. 2557
ที่ 4/2557

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมงคล คำจันทร์แก้ว นายใกล้รุ่ง จันทร์จิตร นายแดง ทัพประดิษฐ์์)

21 ม.ค. 2557
ที่ 3/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
15 ม.ค. 2557
ที่ 1/2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ, นายไชยวัฒน์ กำทอง, น.ส.พรแก้ว ใจแก้ว)

8 ม.ค. 2557
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ที่ 108 /2556
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
22 ต.ค. 2556
ที่ 141/2556
 เรื่องแต่งตั้งทีมงานการจัดการความรู้ (Knowledge management  Teamหรือ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
18 มิ.ย. 2556
ที่ 136/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมนตรี พาดกลาง นายเอกพล แก่งอินทร์ นายวิศณุ แก่งอินทร์)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 135/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายวีรพล มะทะ น.ส.อรุณี กิ่งกันคำ นายเศกศักดิ์ จวนอาจ)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 134/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายพชร พรมเนตร นายมารุต อ่อนดี นายเอกอมรินทร์ พระบาง)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 133/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประพันธ์ แก้วพุฒ นายลัน กันกา)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 132/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมงคล คำจันทร์แก้ว นายใกล้รุ้ง จันทร์จิตร นายแดง ทับประดิษฐ์)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 131/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายประเทือง จุ้ยวงศ์ นายสุเทพ ทับทิม นายธวัชชัย สุดใจ)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 130/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายมานิตย์ อินเขียว นายสายันต์ นวลจันทร์ นายทวีศักดิ์ เขาชม)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 129/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ (นายเกียรติชัย วงศ์เวียน นายอนุพันธ์ ดวงใจ นายสถิตย์ ทามณี)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 128/2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่มอก (พื้นที่จัดสรรที่ดินสำหรับผู้อพยพ ระยะที่  2) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

9 ธ.ค. 2556
ที่ 127/2556

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 1)  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

9 ธ.ค. 2556
ที่ 126/2556

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่2) ตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ธ.ค. 2556
ที่ 125/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำโครงการฝายทุ่งไผ่ (ระยะที่ 1) ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ธ.ค. 2556
ที่ 124/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจคันคูน้ำโครงการท่าไม้แดง(คลองคะยางน้ำระยะที่1)ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ธ.ค. 2556
ที่ 123/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้าน (นายสิงหา ผจงกิจการ)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 122/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (นายยงยส เนียมทรัพย์ นายสงัด หิรัญวุฒิญากร นายสิงหา ผจงกิจการ นายอุดมเดช เรืองสกุล นายมนตร ทองวัลย์ดี นายสุรเดช กาบยุคล)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 121/2556

เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (นายภัทวี ดวงจิตร นายอุดมเดช เรืองสกุล นายมนตรี ทองวัลย์ดี นายนฤพนธ์ คล้ายมณี นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง)

6 ธ.ค. 2556
ที่ 120/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(steerimg Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ของสำนักชลประทานที่ 4

6 ธ.ค. 2556
ที่ 118/2556

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

19 พ.ค. 2557
ที่ 116/2556

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

13 พ.ย. 2556
ที่ 115/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านของนายณรงค์เดช เทียนแก้ว (นายจักรพันธ์ จารุวัฒน,์ นายศิริวัฒน์ จึงตระกูล, นางสาวพรแก้ว ใจแก้ว)

13 พ.ย. 2556
ที่ 114/2556

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายชุมแพ ชูชื่น)

11 พ.ย. 2556
ที่ 112/2556

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายศุภชัย พลเก่ง)

1 พ.ย. 2556
ที่ 107/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการตายและทายาท ผู้มิสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดก นายมานะ ไกยวงษ์
18 ต.ค. 2556
ที่ 103/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการระบบผันน้ำคลองตาไหลพร้อมอาคารประกอบ จ.ตาก
3 ต.ค. 2556
ที่ 98/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโชคหลวง อ.สอง จ.แพร่
27 ก.ย. 2556
ที่ 97/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบและรับมอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากไฮ่พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เด่นชัย จ.แพร่
27 ก.ย. 2556
ที่ 92/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
23 ส.ค. 2556
ที่ 91/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
23 ส.ค. 2556
ที่ 90/2556
เรื่องมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
19 ส.ค. 2556
ที่ 89/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
19 ส.ค. 2556
ที่ 88/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
19 ส.ค. 2556
ที่ 85/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกระดี่ ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
19 ส.ค. 2556
ที่ 80/2556
เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
19 ส.ค. 2556
ที่ 79/2556
เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
19 ส.ค. 2556
ที่ 87/2556
เรื่องมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
16 ส.ค. 2556
ที่ 86/2556
เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
16 ส.ค. 2556
ที่ 84/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(น.ส.ณัฐพร นาคแก้ว)
13 ส.ค. 2556
ที่ 83/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของทางราชการ
16 ส.ค. 2556
ที่ 82/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(น.ส.กรรณิการ์ ยารังษี)
16 ส.ค. 2556
ที่ 81/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16 ส.ค. 2556
ที่ 77/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
24 ก.ค. 2556
ที่ 70/2556
เรื่องคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักชลประทานที่ 4
27 มิ.ย. 2556
ที่ 68/2556
เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
18 มิ.ย. 2556
ที่66/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในฝ่ายบริหารทั้วไป
25 มิ.ย. 2556
ที่56/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมาลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 4
25 มิ.ย. 2556
ที่ 53/2556
เรื่องหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
7 พ.ค. 2556
ที่ 51/2556
เรื่องหมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
7 พ.ค. 2556
ที่ 44/2556
เรื่องหมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 มี.ค. 2556
ที่ 42/2556
เรื่องหมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
22 มี.ค. 2556
ที่ 41/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
25 มิ.ย. 2556
ที่ 40/2556
เรื่องหมอบหมายหน้าที่ควมรับผิดชอบให้ข้าราชการ
22 มี.ค. 2556
ที่ 39/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์
25 มิ.ย. 2556
ที่ 37/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ
25 มิ.ย. 2556
ที่ 36/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
25 มิ.ย. 2556
ที่ 35/2556
เรื่องหมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
13 มี.ค. 2556
ที่ 34/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบบ้านพักของราชการ
25 มิ.ย. 2556
ที่ 33/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
11 มี.ค. 2556
ที่ 31/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
7 มี.ค. 2556
ที่ 30/2556
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
7 มี.ค. 2556
ที่ 29/2556
เรื่องการมอบหมายอำนาจหน้าที่
25 มิ.ย. 2556
ที่ 26/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
20 ก.พ. 2556
ที่ 25/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
25 มิ.ย.2556
ที่ 24/2556
เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ
20 ก.พ. 2556
ที่ 23/2556
เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บหนังสือราชการ
25 มิ.ย. 2556
ที่ 20/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
7 ก.พ. 2556
ที่ 19/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
7 ก.พ. 2556
ที่ 18/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
7 ก.พ. 2556
ที่ 17/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
7 ก.พ. 2556
ที่ 15/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(นายบัณฑิต อินต๊ะ ,...,นายยุทธพงษ์ ประดิษฐ์)
1 ก.พ. 2556
ที่ 14/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(นายชัยชาญ สังข์แก้ว ,...,นายเจริญชัย ทรัพย์สุข)
1 ก.พ. 2556
ที่ 13/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(นายชัยชาญ สังข์แก้ว ,...,นายมนตรี ทองวัลย์ดี)
1 ก.พ. 2556
ที่ 12/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(นายธนู เนื่องทศเทศ,...,นายมนตรี ทองวัลย์ดี)
1 ก.พ. 2556
ที่ 11/2556
เรื่อง มอบหมายใหข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง(นายชัยชาญ สังข์แก้้ว,...,นายณรงค์ฤทธิ์ ศิริกันตยะวัฒน์)
1 ก.พ. 2556
ที่ 10/2556
เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างขั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
1 ก.พ. 2556
ที่ 9/2556
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
1 ก.พ. 2556
ที่ 6/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำคลองทางไม้ แห่งที่ 2 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
1 ก.พ. 2556
ที่ 5/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบัวทอง ต.หนองจิก อ.คิริมาศ จ.สุโขทัย
1 ก.พ. 2556
ที่ 4/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านหนองกระดิ่ง ต.หนองกระดิ่ง อ.คิริมาศ จ.สุโขทัย
1 ก.พ. 2556
ที่ 3/2556
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(นายเจริญชัย ทรัพย์สุข)
1 ก.พ. 2556
ที่ 2/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการอาคารบังคับน้ำคลองตาไร่ พร้อมอาคารประกอบ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
1 ก.พ. 2556
ที่ 1/2556
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน
1 ก.พ. 2556
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ที่ 106/2555
ี่เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายปางมะโอ แห่งที่ 2 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
16 พ.ย. 2555
ที่ 105/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายร้องยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
16 พ.ย. 2555
ที่ 104/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายห้วยแกงแกะพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งแล้ว อ.สอง จ.แพร่
16 พ.ย. 2555
ที่ 102/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP:Community of Practice) นักจัดรายการเสียงตามสาย สำนักชลประทานที่ 4
8 พ.ย. 2555
ที่ 101/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ (COP:Community of Practice) นักประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 4
8 พ.ย. 2555
ที่92/2555
เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
26 ต.ค. 2555
ที่90/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
15 ต.ค. 2555
ที่89/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการติดตามเรื่องเปิดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาใหม่
3 ต.ค. 2555
ที่87/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์์ุ ประจำปี 2555
17 ก.ย. 2555
ที่86/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ุ ประจำปี 2555
17 ก.ย. 2555
ที่85/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปี 2555
17 ก.ย. 2555
ที่84/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
13 ก.ย. 2555
ที่83/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์แก้ปัญหาการบริหารจัดการ น้ำในภาวะวิกฤตภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดสุโขทัย)
12 ก.ย. 2555
ที่68/2555
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานการจัดการความรู้ ZKnowledge Management Team หรือ KM team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
23 ก.ค. 2555
ที่65/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานที่ส่งประเมินของสำนักชลประทานที่ 4
17 ก.ค. 2555
ที่61/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
12 ก.ค. 2555
ที่60/2555
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
9 ก.ค. 2555
ที่54/2555
เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 4
28 มี.ค. 2555
ที่23/2555
เรื่อง การแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
28 มี.ค. 2555
ที่19/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2 มี.ค. 2555
ที่18/2555
เรื่อง มอบอำนาจการอนุญาตใช้ยานพหนะเพื่อใช้ในราชการทั่วประเทศ
29 ก.พ. 2555
ที่16/2555
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาบริเวณ
23 ก.พ. 2555
ที่15/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบโครงการฝายแม่รากเหนือพร้อมระบบส่งน้ำ
21 ก.พ. 2555
ที่14/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงซ่อม
21 ก.พ. 2555
ที่11/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญ
7 ก.พ. 2555
ที่ 10/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักชลประทานที่ 4
7 ก.พ. 2555
ที่ 9/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3 ก.พ. 2555
ที่ 4/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
30 ม.ค. 2555
ที่ 3/2555
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2555
30 ม.ค. 2555
ที่ 2/2555
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาบริเวณ
30 ม.ค. 2555
ที่ 88/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
23 ธ.ค. 2554
ที่ 85/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
23 ธ.ค. 2554
ที่ 82/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
17 พ.ย. 2554
ที่ 78/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
10 ต.ค. 2554
ที่ 64/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2 ก.ค. 2556
ที่ 56/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ก.ค. 2554
ที่ 54/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
28 มิ.ย. 2554
ที่ 53/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16 มิ.ย. 2554
ที่ 50/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
9 มิ.ย. 2554
ที่ 33/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
9 พ.ค. 2554
ที่ 25/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
30 มี.ค. 2554
ที่ 20/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
16 มี.ค. 2554
ที่ 19/2554
เรื่อง แ่ต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 4
16 มี.ค. 2554
ที่ 18/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
16 มี.ค. 2554
ที่ 17/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16 มี.ค. 2554
ที่ 10/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4 ก.พ. 2554
ที่ 181/2553
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานก่อสร้าง
18 พ.ย. 2553
ที่ 176/2553
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
26 ต.ค. 2553
ที่ 168/2553
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1 ต.ค. 2553
ที่ 145/2553
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
21 ก.ย. 2553
ที่ 144/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักชลประทานที่ 4
17 ก.ย. 2553
ที่ 114/2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการถึงแก่กรรม และหาทายาทผู้ัมีสิทธิรับเงินบำเหน็จและเงินมรดก
27 ส.ค. 2553