คำสั่งกรมชลประทานที่ จ12 , พ12 ,ช12 ,พด12

เอกสารแนบ
เรื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
คำสั่งกรมชลประทานที่ ที่ จ 12/ 11 / ๒๕๕8 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจาปฏิบัติงาน
คำสั่งกรมชลประทานที่ พด 12/ 818 /2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งกรมชลประทานที่ พด 12/24/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (จำนวน 1 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ช 12/3/2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทานที่ พด 12/657/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (จำนวน 1 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/23/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (จำนวน 2 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/22/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (จำนวน 1 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/10/2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ช 12.04/32/2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/9/2558 เรื่องมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พด 12/632/2558 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (จำนวน 2 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/8/2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติน้าที่ (จำนวน 2 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 21 /2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายคำนวน แสงเมือง)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 20 /2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 54 ราย)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 / 19 /2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (จำนวน 159 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ12/18/2558 เรื่องอณุญาตให้พนักงานราชการลาออกจาก (นายดนัย ธนู)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/17/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายคำนวน แสงเมือง)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 /16/2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นายคำนวน แสงเมือง)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/ 7 /2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/ 6 / 2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/ 5 / 2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลประทานที่ ช 12/2/2558 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลาออกจากราชการ
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ12/15/2558 เรื่องอณุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน
คำสั่งกรมชลประทานที่ พด 12/ 408 /2558 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/ 1 / 2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ12/12/2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นายดนัย ธนู)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ12/11/2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายทัศนัย สอนเม่น , นายบุญนาค สมทอง)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ12/4/2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 10 /2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายณรงค์ โพธิบัลลังค์)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 9 /2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายณรงค์ โพธิบัลลังค์)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 8 /2558 เรื่องแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายประยูร สูงสันเขต)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 7 /2558 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นายประยูร สูงสันเขต)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 6 /2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (จำนวน 26 ราย)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 5 /2558 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (20 พ.ค.58)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/ 2 /2558 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายประสงค์ แหงมงาม, นางฤดี คัชมาตย์ )
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/ 4 /2558 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายนิรันดร์ หมีบ้านใหม่)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 12/ 1 /2558 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 / 3 /2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายสมัย ใจผ่อง)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 / 2 /2558 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายทัศนัย สอนเม่น, นายบุญนาค สมทอง)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 / 1 /2558 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (22 ม.ค. 58)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/ 11 / 2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายธนภูมิ หมื่นอาจ, นายวงศพัทธ์ สัตย์ธรรม) (10 พ.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/ 10 / 2557เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นางดวงใจ ดวงจันทร์) (10 พ.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 12/ 9 / 2557 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน จำนวน 621 ราย (6 พ.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 22 /2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายสมัย ใจผ่อง) (7 พ.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 21 /2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายบุญนาค สมทอง) (31 ต.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/ 20 /2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายทัศนัย สอนเม่น) (31 ต.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/ 8 /2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายวันชัย สุขเกษม) (31 ต.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12 /19 /2557 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (นายนิรันดร์ หมีบ้านใหม่, นายประยูร สูงสันเขต) (16 ต.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/463/2557 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (16 ต.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/17/2557 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป (จำนวน 78 ราย) (30 ก.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/16/2557 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ (นายวีระพันธ์  ปาต๊ะวงค์,  นายอดิศักดิ์  ทิมแหง, นายตันติกร  อ่อนโยน, นายจรินทร์  แก้วหินลาย) (4 ก.ย.57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/15/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายจรินทร์ แก้วหินลาย)(2 ก.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/14/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายนพคุณ ตุลยาทิตย์)(3 ก.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/13/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (นายณัฐพล ชาวเทิง) (21 ก.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/12/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายสุรเชษฐ์ จินะเทศ ) (9 ก.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/11/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นางสาวปรางทอง เอี่ยมน้อย) (9 ก.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/10/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายทัศนัย สอนเม่น) (1 ก.ค. 57)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/7/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้ที่ (นางเบญจพร  วุฒิ) (24 มิ.ย. 57)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/6/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้ที่ (นางธนพร  สโมสร) (24 มิ.ย. 57)

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/3/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้ที่ (นายประสาน อ่ำทอง) (24 มิ.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/8/2557 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากงาน (น.ส.สุกัลญา ทองปั้น) (20 พ.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/7/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (นายสมัย ใจผ่อง ) (8 พ.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/5/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน( นายสังคม ทองหล่อ) (8 พ.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/5/2557 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (29 เม.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/4/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (29 เม.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/3/2557 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น (29 เม.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/4/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน( นางสุนันทา มณีอินทร์์) (29 เม.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/2/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน นายทัศนัย สอนเม่น (3 เม.ย. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 12/1/2557 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน น.ส.วารุณีฉายอรุณ (14 มี.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/1/2557 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน( นายสถาพร ภู่พุกก ์) (11 มี.ค. 57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/67/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองและคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (6 มี.ค.57)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/1/2557 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติราชการ (นายสมัย ใจผ่อง) (7 ม.ค.57)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 12/4/2556 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (4 ธ.ค. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/580/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (8 ต.ค. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/4/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (3 ต.ค. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/3/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (3 ต.ค.56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/6/2556 เรื่อง การจ้างพนักงานทั่วไป (18 ก.ย. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ 12/2/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน (17 ก.ย. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1118/2556 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายสิงหา ผจงกิจการ) (17 ก.ย. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/5/2556 เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน (น.ส.สุภาภรณ์ ปิ่นไพบูลย์, น.ส.ณัฐกานต์ โพธาเมือ)(13 ก.ย. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/3/2556 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (22 พ.ค. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/2/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (22 พ.ค. 56)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 12/1/2556 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น (22 พ.ค. 56)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1289/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางอรทัย ธรรมศิริ)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1231/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1145/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1143/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายชัยฤทธิ์ ไทยสมบูรณ์, นายเสถียร อุตเจริญ, นายธวัชชัย สิงห์ทอง)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1129/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายวศิน ลีลาชินาเวศ, นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์, นายวรวุฒิ เนียมน้อย, นายนพดล น้อยไพโรจน์)(17 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1081/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นายมาโนช วัฒนะโชติ, นายไพบูลย์ ทินมณี, นายประพนธ์ คำไทย, นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ, นายพัลพงษ์ วิเศษจินดา, นายสุรพล อจละนันท์) (8 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1098/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสาวขนิษศรี ดวงท้าวเศรษฐ) (12 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1077/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายพรมงคล ชิดชอบ) (5 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ.12/3/2555 เรื่อง จ้างพนักงานราชการทั่วไป (4 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1063/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (4 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1011/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 ต.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ 120/2555 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (4 ก.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ 113/2555 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (4 ก.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 862/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (4 ก.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 689/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (17 ก.ค.55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 682/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (17 ก.ค.55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 674/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (9 ก.ค.55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 656/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (9 ก.ค.55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 617/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (12 มิ.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 610/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (12 มิ.ย.55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 561/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (7 มิ.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 553/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (31 พ.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 474/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (4 พ.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 470/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (4 พ.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 462/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (19 เม.ย. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 373/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (27 มี.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (27 มี.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 199/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (28 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 229/2555 เรื่อง การยุบเลิกตำแหน่ง(27 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 228/2555 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง(27 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 23/2555 เรื่อง การกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่ (23 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 141/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (8 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 124/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (2 ก.พ. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 74/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (31 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 65/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (25 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (17 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 43/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (17 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (17 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 24/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1103/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (17 ม.ค. 55)
คำสั่งกรมชลประทานที่ จ 13/2/2554 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ )
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 264/2554 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 44/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 7/2554 เรื่อง การเลื่อนข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 930/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 850/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชซึ่งได้รับวุฒิเพิ่ม
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 862/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 595/2553 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานและชื่อตำแหน่งในสายงาน
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 548/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 525/2553 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 521/2553 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 488/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 485/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 125/2553 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 92/2553 แต่ตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง)