Untitled Document
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
Untitled Document

นางสุปรานี ภาวะโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
count website hit
จำนวนผู้เข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
รายงานการประชุม ปี 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5-6/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
รายงานการประชุม ปี 2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 6-8/2560 วันที่ 20 กันยายน 2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 4-5/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประชุม ปี 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 12/2559 วันที่ 27 ธันวาคม 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 - 11/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 7-8/2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 5-6/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-3/2559 วันที่ 23 มีนาคม 2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 27 มกราคม 2559
รายงานการประชุม ปี 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 11-12/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 9-10/2558 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 5-6/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 22 เมษายน 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-3/2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558
รายงานการประชุม ปี 2557
รายงานการประชุมครั้งที่ 11-12/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557
รายงานการประชุมครั้งที่ 9-10/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (16 ธ.ค. 57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 2 กันยายน 2557 (16 ต.ค. 57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 (26 ส.ค.57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 25 มิถุนายน 2557 (18 ก.ค.57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 22 พ.ค. 2557 (19 มิ.ย. 57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 29 เม.ย. 2557 (19 พ.ค. 57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 วันที่ 25 มี.ค. 2557 (24 เม.ย.57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 ก.พ. 2557 (18 ก.พ. 57)
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 28 ม.ค. 2557 (18 ก.พ. 57)
 
รายงานการประชุม (ประจำปีงบประมาณ 2556 )
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 28 ต.ค. 2556 (27 พ.ย.56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 ก.ย. 2556 (14 ต.ค. 56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 วันที่ 20 ส.ค. 2556 (14 ต.ค. 56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 20 มิ.ย. 2556 (31 ก.ค. 56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 22 มี.ค. 2556 (26 เม.ย. 56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 4 ธ.ค. 2556 (11 ก.พ. 56)
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 31 ต.ค. 2556
รายงานการประชุม (ประจำปีงบประมาณ 2555 )
รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 28 ก.ย. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 วันที่ 29 ส.ค. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 วันที่ 8 ส.ค. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 วันที่ 28 มิ.ย. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 1 มิ.ย. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 27 เม.ย. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันที่ 30 มี.ค.. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 12 ม.ค. 2555
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 12 ต.ค. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 14 พ.ย. 2554)
Untitled Document


 
Untitled Document