รายงานสภาพอากาศและพายุในเขต Indian Ocean and Western Pacific


Indian Ocean


Western Pacific


 
 
  โครงการชลประทานกำแพงเพชร     
  โครงการชลประทานแพร่     
  โครงการชลประทานสุโขทัย     
 
 
     รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก วันที่ 8-10 ต.ค. 54
     รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 11-12 กันยายน
     สรุปสถานการณ์อุทกภัยจากภายุโซนร้อน "นกเต็น" วันที่ 1-7 ส.ค.54
     รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ช่วงระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2554
     แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2554
      แผนอุทกภัยจังหวัดตาก ปี 2552  
      แผนบริหารจัดการน้ำรวมทุกโครงการ ปี 2552  
      แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ.2552 
     การจัดตั้งศูนย์และการรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันในช่วงฤดูฝนปี 2552