หน้าแรก

ความเป็นมา /
      หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร
      ข้อมูลข่าวสาร สชป.4

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540

สิทธิควรรู้

คู่มือการปฏิบัติงานตาม
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ความผิดคอมพิวเตอร์

ระเบียบข้อมูลข่าวสารกรมชลประทาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          กรมชลประทาน

     สำนักงานชลประทานที่ 4

     โครงการชลประทานสุโขทัย

     โครงการชลประทานตาก

     โครงการชลประทาน
     กำแพงเพชร

     โครงการชลประทานแพร่

     โครงการส่งน้ำและบำรุง
     รักษาสุโขทัย

     โครงการส่งน้ำและบำรุง
     รักษาแม่ยม

     โครงการส่งน้ำและบำรุง
     รักษาท่อทองแดง

     โครงการก่อสร้าง

     กรมชลประทาน

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.        โครงสร้างและการจัดองค์กร
          สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
                    - หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏกระทรวง
                    - คำสั่งแบ่งงานและกำหนดหน้าที่หน่วยงานภายในกรม
         สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
         กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
             คำสั่ง
                    - คำสั่งกรมชลประทานที่ ข13
                    - คำสั่งกรมชลประทานที่ จ13
                    - คำสั่งกรมชลประทานที่ พ13
                    - คำสั่งกรมชลประทานที่ ช13
                    - คำสั่งกรมชลประทานที่ พด13
                    - คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 4
             ประกาศ
                    - ประกาศกรมชลประทาน
                    - ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 4
             หนังสือเวียน


         นโยบายหรือการตีความที่ไม่ลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษา
         แผนงานโครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                    - ปีพ.ศ. 2561
                    - ปีพ.ศ. 2560
          คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
         มติ ค.ร.ม. คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติ ค.ร.ม.
                    - ปีพ.ศ. 2560
                    - ปีพ.ศ. 2559
                    - ปีพ.ศ. 2558
                    - ปีพ.ศ. 2557
                    - ปีพ.ศ. 2556
                    - ปีพ.ศ. 2555
         ประกาศประกวดราคา สอบราคา
                    - ประกวดราคา สอบราคา
                    - ผลการประกวดราคา สอบราคา
         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1
         ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

         ข้อมูลมาตรา 9 ที่ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
         ผลการพิจารณาที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง
         สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา
         สัญญาสำคัญของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ท่านเข้าชมเป็นลำดับที่

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานงานชลประทานที่ 4
250 หมู่ 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
055-710-047-8 ; โทรสาร 055-710-049