อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สำนักชลประทานที่ 4
<ดูกราฟละเอียด>
อ่างเก็บน้ำแม่มอก
ทั่วไป
ภาค เหนือตอนล่าง ระดับธรณี River Outlet + 120.00   ม.(รทก.)
โครงการ ชลประทานสุโขทัย อัตราระบายน้ำสูงสุด 13.80  ลบ.ม/วินาที
พิกัด 47 QNV 453142   ระวาง 4843-I
Lat 17-18'-51"  N ท่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน(Canal Outlet) - ฝั่งซ้าย
Long 99-25'-36"  E ชนิด Stell Liner Reinforced Concrete Conduit
ตำบล เวียงมอก ขนาดประตู 1  แถว
อำเภอ เถิน   เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ   Ø 0.60 ม.
จังหวัด ลำปาง ระดับธรณี + 120.00   ม.(รทก.)
ลุ่มน้ำ - อัตราระบายน้ำสูงสุด   1.708 ลบ.ม/วินาที 
แม่น้ำ ลำน้ำแม่มอก
เริ่มก่อสร้าง - เสร็จปี 2534 - 2543
ปรับปรุงปี - ท่อส่งน้ำเข้าคลองชลประทาน(Canal Outlet) - ฝั่งขวา
ชนิด Stell Liner Reinforced Concrete Conduit
เขื่อน ขนาดประตู 1  แถว
ประเภทเขื่อน HOMOGENEOUS เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ   Ø 0.60 ม.
สูง 25.10   ม. ระดับธรณี + 120.00   ม.(รทก.)
ระดับสันเขื่อน
+ 132.50   ม.(รทก.)
อัตราระบายน้ำสูงสุด 1.708 ลบ.ม/วินาที 
ความยาวสันเขื่อน 1,925.00   ม.
ความกว้างสันเขื่อน 8.00   ม. ชลศาสตร์
ความกว้างฐานเขื่อน 160.00   ม. ระดับน้ำเก็บกักสูงสุด + 130.50   ม.(รทก.)
ปริมาตรเขื่อน - ระดับน้ำเก็บกักปกติ + 128.00   ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักปกติ 96.00   ล้าน ลบ.ม.
อาคารประกอบ ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด + 120.00   ม.(รทก.)
อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน(Service Spillway) ปริมาณน้ำที่ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด 15.90   ล้าน ลบ.ม.
ประเภท Labyrinth ปริมาณน้ำใช้การได้ 80.10   ล้าน ลบ.ม.
กว้าง 45.00   ม.
ยาว - อุตุนิยมวิทยา
จำนวน 1    แห่ง พื้นที่รับน้ำฝน 728      ตร.กม.
ระดับสันฝาย + 128.00   ม.(รทก.) ความยาวลำน้ำ 80.00    กม.
ระดับน้ำสูงสุด + 130.50   ม.(รทก.) ปริมาณฝนปีเฉลี่ย 1,075.60    มม.
บานควบคุม - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับปกติ 10,025   ไร่
อัตราระบายน้ำสูงสุด 800  ลบ.ม/วินาที พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำนองสูงสุด 11,750   ไร่
โอกาสเกิด Inflow สูงสุด - อัตราระเหยเฉลี่ยต่อปี 1,212.00    มม.
ปริมาณน้ำนองสูงสุด 1,490  ลบ.ม/วินาที
อาคารระบายลงลำน้ำเดิม(River Outlet) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีเฉลี่ย 118.00  ล้าน  ลบ.ม./ปี
ประเภท Stell Liner Reinforced Concrete Conduit
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 -    Ø 1.50 ม. พื้นที่รับประโยชน์
ส่งน้ำแบบ Gravity Flow พื้นที่ชลประทาน 42,500   ไร่