สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน ตุลาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน กันยายน 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน สิงหาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน กรกฎาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าในรอบเดือน มิถุนายน 2552