ประวัติสำนักงานชลประทานที่ 4

               สำนักงานชลประทานที่ 4 ก่อตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ให้แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ออกเป็น 25 สำนัก 6 กอง โดยในครั้งแรกได้ขอใช้ที่ทำการของโครงการก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ในบริเวณใกล้เคียง จำนวนเงิน 14,250,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ตามแบบแปลนของกรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ตลอดจนก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ พัฒนาอาคาร สถานที่ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนัก
               1. ดำเนินการจัดหาให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเก็บกัก รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือจัดสรรน้ำ เพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม
               2. ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของสำนัก
พื้นที่รับผิดชอบ
               สำนักงานชลประทานที่ 4 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่รวม 23,843,016 ไร่ ปริมาณการเก็บกักน้ำ 401.98 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรรวม 7,180,530 ไร่ มีโครงการชลประทานในเขตความรับผิดชอบจำนวน 7 โครงการ พื้นที่ชลประทานรวม 2,266,050 ไร่ คิดเป็น 31.56% ของพื้นที่การเกษตร รายละเอียดดังนี้
กำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร มีโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง 11 โครงการ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 51 สถานี ปริมาณการเก็บกักน้ำรวมทั้งสิ้น 39.9 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 1,518,178 ไร่ (รวมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 550,688 ไร่) โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 534 โครงการสามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ 320,000 ไร่
สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย มีโครงการใหญ่ 1 โครงการ โครงการขนาดกลาง 14 โครงการ และสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 45 สถานี ปริมาณการเก็บกักน้ำรวมทั้งสิ้น 228.85 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 416,294ไร่(รวมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 68,625 ไร่) โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 573 โครงการ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ 339,300 ไร่
ตาก
จังหวัดตาก มีโครงการช่วยเหลือการเพาะปลูกลุ่มน้ำปิง เป็นโครงการขนาดกลาง 5 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 15 สถานี ปริมาณการเก็บกักน้ำรวมทั้งสิ้น 11.30 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 61,040 ไร่ รวมทั้งโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริและอื่นๆ รวม 379 โครงการ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ 230,000 ไร่     
แพร่
จังหวัดแพร่ มีโครงการขนาดใหญ่ 1 โครงการ โครงการชลประทานขนาดกลาง 7 โครงการ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจำนวน 40 สถานี ปริมาณการเก็บกักน้ำรวมทั้งสิ้น 121.93 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 270,538 ไร่(รวมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 196,000 ไร่) และโครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 365 โครงการ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ได้ 220,000 ไร่