ทำเนียบผู้บริหาร
      

   คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 4
   ประกาศ สำนักชลงานประทานที่ 4
   คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 13
   คำสั่งกรมชลประทาน จ13
   คำสั่งกรมชลประทาน พ13
   คำสั่งกรมชลประทาน ช13
   คำสั่งกรมชลประทาน พด 13
   ประกาศกรมชลประทาน
   หนังสือเวียน สชป.4

      

 
   ฝ่าย 
       ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ส่วน
       ส่วนแผนงาน
       ส่วนวิศวกรรม
       ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
       ส่วนเครื่องจักรกล
   โครงการชลประทานจังหวัด
       โครงการชลประทานสุโขทัย
       โครงการชลประทานตาก
       โครงการชลประทานกำแพงเพชร
       โครงการชลประทานแพร่
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
       โครงการส่งน้ำฯ สุโขทัย
       โครงการส่งน้ำฯ แม่ยม
       โครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดง
   โครงการก่อสร้าง
       โครงการก่อสร้าง สชป.4


 

 

      
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
      

   ประวัติสำนักงานชลประทานที่ 4
   ตราสัญลักษณ์
   แผนที่สำนักงานชลประทานที่ 4
   วิสัยทัศน์กรมชลประทาน
   โครงสร้างหน่วยงาน
 
   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
      
   สำนักงานชลประทานที่ 4
   ข่าวรอบรั้ว สำนักงานชลประทานที่ 4
   ส่วนแผนงาน
   ส่วนวิศวกรรม
   ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
   ส่วนเครื่องจักรกล
   โครงการชลประทานสุโขทัย
   โครงการชลประทานตาก
   โครงการชลประทานกำแพงเพชร
   โครงการชลประทานแพร่
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
   โครงการก่อสร้าง
      
   ส่วนกลาง

       สำนักงานเลขานุการกรม
       กองการเงินและบัญชี
       สำนักกฎหมายและที่ดิน
       กองแผนงาน
       กองพัสดุ
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       สำนักเครื่องจักรกล
       สำนักบริหารโครงการ
       สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
       สำนักวิจัยและพัฒนา
       สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
       สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
       สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
       สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
       สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
       กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
       กลุ่มตรวจสอบภายใน
       กองประสานงานโครงการ
         อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       ถาบันพัฒนาการชลประทาน
       กองส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
       กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

      
       สำนักงานชลประทานที่ 1
       สำนักงานชลประทานที่ 2
       สำนักงานชลประทานที่ 3
       สำนักงานชลประทานที่ 4
       สำนักงานชลประทานที่ 5
       สำนักงานชลประทานที่ 6
       สำนักงานชลประทานที่ 7
       สำนักงานชลประทานที่ 8
       สำนักงานชลประทานที่ 9
       สำนักงานชลประทานที่ 10
       สำนักงานชลประทานที่ 11
       สำนักงานชลประทานที่ 12
       สำนักงานชลประทานที่ 13
       สำนักงานชลประทานที่ 14
       สำนักงานชลประทานที่ 15
       สำนักงานชลประทานที่ 16
       สำนักงานชลประทานที่ 17
      
   ดาวน์โหลดโลโก้ 114 ปี
   ดาวน์โหลดโลโก้ 113 ปี
   ดาวน์โหลด 13 ฟ้อนต์แห่งชาติ
   ดาวน์โหลดโปสเตอร์ 113 ปี


      
   ส่วนราชการ
       สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       กรมการข้าว
       กรมชลประทาน
       กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
       กรมประมง
       กรมปศุสัตว์
       กรมพัฒนาที่ดิน
       กรมวิชาการเกษตร
       กรมส่งเสริมการเกษตร
       กรมส่งเสริมสหกรณ์
       กรมหม่อนไหม
       สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
       สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
         และอาหารแห่งชาติ

       กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
      
   รัฐวิสาหกิจ
      องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
       องค์การสะพานปลา
       องค์การส่งเสริมกิจการ
         โคนมแห่งประเทศไทย

       การยางแห่งประเทศไทย
   องค์การมหาชน

       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
       สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
       สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
         เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว