นายไชยงค์ จงอาสาชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4
     
เบอร์โทรศัพท์ :   Tel. 0-5571-0039
Fax. 0-5571-0039
มือถือ -
E-Mail :   -
 
นายชัยชาญ สังข์แก้ว

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน 
(ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 4)

     
เบอร์โทรศัพท์ :   Tel.0-5571-0047
Fax.0-5571-0458
มือถือ 08-1801-6840
E-Mail :   chaichan34@hotmail.com
 
 
นางสุปรานี ภาวะโสภณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
     
เบอร์โทรศัพท์ :   Tel/Fax 0-5571-0040
มือถือ 08-1785-1754
E-Mail :   supranee35@gmail.com
 
 
 
นายยงยส เนียมทรัพย์
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
     
เบอร์โทรศัพท์   Tel.0-5571-0040
Fax.-
มือถือ 08-1905-9135
           08-4874-6150
E-Mail :   youngyost41@gmail.com
 
นายสิงหา ผจงกิจการ
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
     
เบอร์โทรศัพท์   Tel/Fax -
มือถือ
E-Mail :  
 
 
นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
     
เบอร์โทรศัพท์   Tel/Fax 0-5571-0458
มือถือ 08-1932-1649
           08-4874-6190
E-Mail :   boontham41@gmail.com
 
 
นายนคร พริ้งเพริด
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
     
เบอร์โทรศัพท์   Tel.0-5571-0047
Fax.-
มือถือ 08-1009-3432
E-Mail :   Nakorn3432@gmail.com
 
 
นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel.0-5561-2963
Fax.0-5561-0519
มือถือ -
E-Mail :   Sukhotai@mail.rid.go.th
ridsk@gmail.com
 
 
 
นายดุสิต แสงสุคนธ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก
     
เบอร์โทรศัพท์   Tel. 0-5555-2249
Fax. 0-5589-3604
มือถือ -
E-Mail :   tak@mail.rid.go.th
 
 
นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร
เบอร์โทรศัพท์
  Tel 05-584-1553
  Fax. 0-5584-1553
  มือถือ 08-1953-7973
             08-1888-5121
E-Mail :
 jakkrit34@hotmail.com
   
 
นายธวัช ชัยประสพ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel. 0-5452-4597
Fax. 0-5453-2928
มือถือ 08-4874-6224
E-Mail :   -
 
 
นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel. -
Fax. -
มือถือ -
E-Mail :   khothai.project@gmail.com
 
 
 
นายไพโรจน์ วงศ์สูง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel. 0-5451-1356
Fax. 0-5452-1852
มือถือ 08-1882-7307
E-Mail :   -
 
 
นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง
เบอร์โทรศัพท์
   Tel. 05-584-1553
   Fax. 0-5584-1806
   มือถือ 08-188-5121
E-Mail :
-
   
 
นายสาธิต นรินทร์
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
สำนักงานชลประทานที่ 4
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel. -
Fax. -
มือถือ -
E-Mail : -
 
 
นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์
ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ  และบำรุงรักษาวังบัว
เบอร์โทรศัพท์
   Tel. 05-577-3634
   Fax. -
   มือถือ -
E-Mail :
-
   
 
นายบรรจง วงศ์มา
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา วังยาง-หนองขวัญ
สำนักงานชลประทานที่ 4
   
เบอร์โทรศัพท์   Tel. 0-5586-5358
Fax. -
มือถือ -
E-Mail :   -