ฝ่ายบริหารทั่วไป
       งานธุรการ
       งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
       งานการเงินและบัญชี
       งานพัสดุ
       งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

   ส่วนแผนงาน
       ฝ่ายยุทธศาสตร์
       ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
       ฝ่ายโครงการพิเศษ
       ฝ่ายติดตามและประเมินผล

   ส่วนวิศวกรรม
       ฝ่ายพิจารณาโครงการ
       ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
       ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
       ฝ่ายออกแบบ 
       ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
 


      
   ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
       ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
       ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา
       ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
       ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาการใช้น้ำ
       ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน            และอาคารชลประทาน
 
   ส่วนเครื่องจักรกล
       ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
       ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
       ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
       ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
       ฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

      
   โครงการชลประทาน (สุโขทัย/ตาก/แพร่/กำแพงเพชร)
      งานบริหารงานทั่วไป
       ฝ่ายวิศวกรรม
       ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
       ฝ่ายช่างกล
       ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-N
 
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (สุโขทัย/แม่ยม/ท่อทองแดง)

      งานบริหารงานทั่วไป
       ฝ่ายวิศวกรรม
       ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
       ฝ่ายช่างกล
       ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-N

 
   โครงการก่อสร้าง

      งานบริหารงานทั่วไป
       ฝ่ายวิศวกรรม
       ฝ่ายช่างกล
       ฝ่ายก่อสร้าง 1-4