มาอ่านบทความ  " เรื่องน้ำ "  กับส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 4  กรมชลประทาน กันดีกว่า

เขื่อนภูมิพลและเขื่อสิริกิติ์ คุณค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

       
       
การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2553 อย่างเป็นระบบ
ภัยแล้งปี 2553 และสาเหตุ

ชุมชนนักปฏิบัติ : COP (Community of Practice)

วิกฤตน้ำ เขื่อนภูมิพล-เขื่อนสิริกิติ์ กับการตรวจสอบและศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา

แบบจำลองสาธารณสิทธิ เพื่อการจัดการน้ำผิวดิน

การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคและงานวิศวกรรมเชิงลาด
ฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย (ตอนที่ 2)

         การบริหารจัดการระบบลุ่มน้ำและ            การบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย

แม่น้ำโขงวันนี้
ความจริงของแม่น้ำโขงวันนี้
น้ำท่วมใหญ่ (ตอนที่ 2)
น้ำท่วมใหญ่ (ตอนที่ 3)
การจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ
ขุดแม่น้ำเจ้าพระยาเมืองบางกอก
ไฟฟ้าพลังน้ำ Hydroelectricity
เขื่อนศรีนครินทร์
ภัยพิบัติจากน้ำ
สภาวะการขาดแคลนน้ำ
การน้อมนำพระราชดำรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ โครงการแก้มลิง
อ่างเก็บน้ำ..พันปี...
หลักการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำอย่างยั่งยืน

การศึกษาการใช้น้ำในลุ่มน้ำชีอย่างเป็นระบบ ด้วยแบบจำลองที่พัฒนาขึ้น

การจัดการทรัพยากรน้ำใต้ความไม่แน่นอน
สถานการณ์คุณภาพน้ำและสาเหตุของปัญหามลพิษทางน้ำ
สมุดคู่มือก่อสร้างการ
ชลประทานราษฏร์
สัมมนาวิชาการ
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การบริหารการจัดการน้ำสมัยใหม่ ครั้งที่ 1
โครงการผันน้ำโขง คือคำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาในภาคอีสานหรือไม่

ฝายแกนดินเหนียวใต้พื้นทราย (ตอนที่ 1)
การบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน
Gandin
Integrated Water Resources Management
อุทกวิทยาเพื่อใช้งานวางโครงการ
ชลประทาน
โครงการชลประทานระบบท่อ
การศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการชลประทาน
บทบาทเขื่อนดินในการพัฒนาแหล่งน้ำ
การออกแบบ Flood Hydrograph
ความต้องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารการจัดการน้ำเชิง
บูรณาการ : กรณีประเทศไทย
รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ
โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ข้าวญี่ปุ่น
การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง
ด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
หยุดคอนกรีต (ไม่)
นอกตำรา
หมดยุคสร้างเขื่อน
File 1 , 2 , 3 , 4 , 5

ปัญหา ปัจจัยและการปรับปรุง
งานก่อสร้างที่ล่าช้า
ของงานราชการ

พลังน้ำขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน
แห่งพลังงานในอนาคต

บทเรียนทรัพยากรน้ำจากลุ่มน้ำ
ทะเลสาบไอเซลเมียร์,ทะเลเหนือ
ถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยา,ทะเลอ่าวไทย
ภัยพิบัติและความเสี่ยงภัยของ
สภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำยมตอนบน
ทำนาตลอดปี ดีหรือไม
โลกร้อนความจริงที่
ไม่มีใครอยากฟัง
วิกฤติการณ์
การเปลี่ยนแปลงน้ำโลก
ทิศทางการศึกษาและวิจัย
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลก
ในวันที่หนองงูเห่าเปลี่ยนไป
ห่วงโซ่แห่งปัญหา
ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงคราม
อีสานใต้นิยามของความแห้งแล้ง
ปัญหาโลกร้อน
ช่วยลดได้ด้วยตัวเรา
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยม
เรื่องราวฝายแม่ยม ผ่านมุมมอง
ประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี
ฝายจ๋าปลากำลังร้องไห
เมื่อฝายให้ชีวิต
แม่น้ำสงครามกับ
ความมหัศจรรย์ในลุ่มน้ำ

สายน้ำมิอาจขวางกั้น
สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ
ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ
บนน้ำตาชาวจังหวัดรอบข้าง
น้ำจะไหลอย่างไรในยุคที่ลุ่มน้ำ
กำลังเสื่อมโทรม
น้ำท่วมซ้ำซากสัญญาณอันตราย
ของการกลายเป็นทะเลทราย
น้ำท่วมแม่น้ำหนทางแก้ไข
ของเมืองใหญ่ๆในโลก
นครวัต งานหินๆของโยธา
น้ำยมใครว่าเธอบริสุทธิ์
ผ่าทางตันยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ำไทย
แผ่นดินไหวกับเขื่อนภาค 2
      ภัยพิบัติและความเสี่ยงภัย
ของสภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำยมตอนบน
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เขื่อนแก่งเสือเต้นขาดทุนหรือกำไร
จาก อาเรียนราน
ถึง แม่สรวย ท่าด่าน
ชลประทานรากแก้ว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ระบบการพยากรณ์และเตือนภัย
      น้ำท่วม ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
การแก้ไขอุทกภัยเชียงใหม
แคดเมี่ยมในสิ่งแวดล้อมอ.แม่สอดจ.ตาก
ฝายขั้นบันไดแม่น้ำโขง
นานาเทคโนโลย
คนกับควายที่ทุ่งกุลาร้องไห
ฝาย และประตูทราย ในญี่ปุ่น
ทางเลือกในการบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน้ำยม
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาต

ประวัติการพัฒนางานชลประทาน
ในประเทศไทย

ข้อมูลการใช้น้ำของพืชชนิดต่างๆ
สถิติอุทกวิทยาที่น่ารู้

ส่วนวิศวกรรมบริหาร E mail :  oe4@mail.rid.go.th

สำนักชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร

250 หมู่ที่ 3 ต.หนองปลิง อ. เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทร . 055 - 710 - 047
ต่อ 106 -110
Best View With 1024x768 pixels on Internet Explorer Version4.xx