เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สวัสดิการการเกษตร

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วย สวัสดิการ การเกษตร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักฯ และคณะทำงานสวัสดิการ การเกษตร ที่เห็นสมควร
2. จัดหาพันธุ์ พืชผัก ปลูกในแปลงเกษตรปลอดสารพิษ และนำสินค้าพืชผักการเกษตร ขายให้แก่เจ้าหน้าที่ในราคาถูก
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการสวัสดิการ
4. ประเมินและติดตามผล การดำเนินงานสวัสดิการ การเกษตร

คณะกรรมการ
 
1. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2
ประธานคณะทำงาน
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประทาน
3. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน
คณะทำงาน
4. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
คณะทำงาน
5. นางพิมพร พูลเพิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
คณะทำงานและเหรัญญิก
6. หัวหน้างานสวัสดิการ
คณะทำงานและเลขานุการ
7. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

   
   
   
   
   
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554