เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วย การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการฯ และ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักฯ และ คณะทำงานการให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ ที่เห็นสมควร
2. จัดหาสินค้า เครื่องอุปโภค – บริโภค ที่มีคุณภาพ และราคาประหยัด
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการสวัสดิการ
4. ประเมินและติดตามผล การดำเนินงาน การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ

คณะกรรมการ
 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ประธานคณะทำงาน
2. หัวหน้างานควบคุมรถขุด
รองประทาน
3. หัวหน้างานบริหารทั่วไปพลายชุมพล
คณะทำงาน
4. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  
คณะทำงาน
5. นางพิมพร พูลเพิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
คณะทำงานและเหรัญญิก
6. หัวหน้างานสวัสดิการ
คณะทำงานและเลขานุการ
7. น.ส.สุภาภรณ์ สอนสะอาด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

   
   
   
   
   
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554