เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ


ส่วนที่ 1 ประเภทการกีฬา ผวศ.ชป.๓ เป็นผู้รับผิดชอบ กิจกรรมด้านการกีฬา ประกอบด้วย

ชื่อชมรม
ประธานชมรม
สังกัด
1. ชมรมฟุตบอล
นายนุกุล พูลทองคำ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. ชมรมตะกร้อ
นายนวพงศ์ โกมลกิตติสกุล
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
3. ชมรมวอลเล่ย์บอล
นายผัน ศรีมา
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
4. ชมรมแอโรบิค
นายภูมิรัตน์ รัตนผล
โครงการก่อสร้าง 1/03
5. ชมรมสนุกเกอร์-บิลเลียด
นายอำนาจ บุญพรม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย
6. ชมรมแบดมินตัน
นายภะกิต ไม้ตะเภา
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
7. ชมรมเปตอง
นายอำนาจ ธัญญผล
ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
8. ชมรมหมากกระดาน
นายสมหวัง เจริญสุข
โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ที่ 3
9. ชมรมปาเป้า
นายกฤษณ์ จันทร์แก้ว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย
10. ชมรมจักรยาน
นายสาทิส บุษดาจันทร์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
11. ชมรมเทบิล – เทนนิส
นายอรุณ ตรีสิทธิเดช
โครงการชลประทานนครสวรรค์
12. ชมรมกอล์ฟ
นายวิศาล วสุนธาราพร
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
13. ชมรมกีฬาและเกมมหาสนุก
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
โครงการชลประทานนครสวรรค์

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยของสวัสดิการ ตามระเบียบสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วย สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะทำงานสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ เห็นสมควร
2. วางแผน และกำหนดประเภทการกีฬาในการแข่งขัน การจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ สถานที่และ เครื่องออกกำลังกาย
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมย่อยของสวัสดิการ
4. ประเมินและติดตามผล การดำเนินงานสวัสดิการ การกีฬาส่วนที่ 2 ประเภทนันทนาการ ฝบท.ชป.3 เป็นผู้รับผิดชอบ กิจกรรมด้านนันทนาการ ประกอบด้วย
1. บ้านพักรับรอง
2. กิจกรรมสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยของสวัสดิการ ระเบียบสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วย สวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะทำงานสวัสดิการ การกีฬาและนันทนาการ เห็นสมควร
2. วางแผนจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสำนักฯ เพื่อสร้างความสุขและความบันเทิง
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมย่อยของสวัสดิการ
4. อนุญาตให้ใช้บ้านพักรับรอง
5. บริหารจัดเก็บ / ดูแลค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ปรับปรุงรักษาห้องพัก
6. มีอำนาจในการมอบหมาย ให้มีผู้รับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ
7. ประเมินและติดตามผล การดำเนินงานสวัสดิการ นันทนาการ

   
   
   
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554