เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สวัสดิการการบริการขนส่ง

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วย สวัสดิการ การบริการด้านการขนส่ง และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักฯ และคณะทำงานสวัสดิการ การบริการด้านการขนส่ง ที่เห็นสมควร
2. การจัดหายานพาหนะขนส่งประเภทต่าง ๆ ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในการดำรงชีวิตประจำวันและ บริการซ่อมรถยนต์ ในราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพ
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการสวัสดิการ
4. ประเมินและติดตามผล การดำเนินงานสวัสดิการ การบริการด้านการขนส่ง

คณะกรรมการ
 
1. ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
ประธานคณะทำงาน
2. หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
รองประทาน
3. นายนพดล เชาว์วรนันท์ ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ
คณะทำงาน
4. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการช่างกล    
คณะทำงาน
5. นางสุรภี แสงทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินละบัญชีชำนาญงาน  
คณะทำงานและเหรัญญิก
6. หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน
คณะทำงานและเลขานุการ
7. นายสุนทร เชื้อทอง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

   
   
   
   
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554