เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
สวัสดิการการให้เงินกู้

อำนาจหน้าที่
1.ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3 ว่าด้วยสวัสดิการ การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะทำงานสวัสดิการ การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่เห็นสมควร
2. การให้บริการให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3. กำหนดรายละเอียดในการบริหารจัดการสวัสดิการ

คณะกรรมการ
 
1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ประธานคณะทำงาน
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
รองประทาน
3. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 1/03  
คณะทำงาน
4. นายชัยวุฒิ รชตะพิพัตน์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ   
คณะทำงาน
5. หัวหน้างานบัญชีและะการเงิน      
คณะทำงานและเหรัญญิก
6. หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
คณะทำงานและเลขานุการ

   
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554