เมนูหลัก
หน้าแรก
สวัสดิการการให้เงินกู้
สวัสดิการการบริการขนส่ง
สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ
สวัสดิการการให้บริการของร้านค้า
สวัสดิการการเกษตร
เว็บไซค์ สชป.3
สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์สารสนเทศ
กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
คลังความรู้ (KM)
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
 
ข่าวและเรื่องแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระการประชุมสวัสดิการ 10 พ.ค. 54
ใบสมัคร คำรับรองของผู้บังคับบัญชา ยินยอมคู่สมรส
ขอเชิญประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงสวัสดิการสำนักฯ ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุม 1 สชป.3
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนด และเงื่อนไข การจัดตั้งสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3
แบบฟอร์มคำรับรองของผู้บังคับบัญชา
แบบฟอร์มพินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน์
แบบฟอร์มหนังสือให้ยินยอมของคู่สมรส สวัสดิการสำนักชลประทานที่ 3
  หน้าแรก | สวัสดิการการให้เงินกู้ | สวัสดิการการบริการขนส่ง | สวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ |สวัสดิการร้านค้า | สวัสดิการการเกษตร
 
สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
ติดต่อเครือข่าย สชป.3 โทรฯ 0-5533-3001 ต่อ 200 อีเมล : rid3km@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชม drupal hit counter เริ่มนับ 20 มีนาคม 2554