โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว


Thabua Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

        1. ที่ตั้งที่ทำการ
       ที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร พิกัด 0638045 E 1773702 N
2. ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเกษตรชลประทานพิษณุโลก ที่ประกอบด้วยโครงการฯเขื่อนนเรศวร พลายชุมพล ดงเศรษฐี และท่าบัว โดยใช้น้ำต้นทุนจากเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และทดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ด้วยเขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 668,040 ไร่ ดังนี้
              2.1 พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายแม่น้ำน่าน จำนวน 94,700 ไร่ รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย รับผิดชอบโดย
                     - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จำนวน 94,700 ไร่
              2.2 พื้นที่ชลประทานฝั่งขวาแม่น้ำน่าน จำนวน 563,340 ไร่ รับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา รับผิดชอบโดย
                     - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จำนวน 218,800 ไร่
                     - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จำนวน 186,000 ไร่
                     - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จำนวน 168,540 ไร่
        พื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว อยู่ระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำพิจิตรเก่า ตั้งแต่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จนถึง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่โครงการ จำนวน 219,000 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน จำนวน 168,540 ไร่ อยู่ในเขตท้องที่บางส่วนของอำเภอเมือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3. ระบบชลประทาน
       3.1 ระบบส่งน้ำ
       ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มีอาคารชลประทานในคลองส่งน้ำที่เป็นอาคารหลักในการรับน้ำเข้าโครงการ จำนวน 2 แห่ง รวมรับน้ำได้สูงสุด 32.287 ลบ.ม. ดังนี้
              - อาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR (C.1) กม.96+900 รับน้ำสูงสุดจำนวน 22.300 ลบ.ม.
              - ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย PR.-96.7L (C.76) กม.0+000 รับน้ำสูงสุด จำนวน 10.014 ลบ.ม. ระบบส่งน้ำ มีคลองส่งน้ำ จำนวน 34 สาย รวมยาวทั้งสิ้น 280.432 กม. แยกเป็น
               - คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา PR (C.1) ตั้งแต่ กม.96+000 ถึง กม. 175+939 รวมยาว 79.939 กม.
              - คลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 33 สาย รวมยาว 200.493 กม.
               - อาคารชลประทานในคลองส่งน้ำ จำนวน 882 แห่ง
       3.2 ระบบระบายน้ำ
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัวระบายน้ำส่วนเกินออกจากพื้นที่ชลประทานลง
สู่แม่น้ำน่านทั้งหมดระบบระบายน้ำ มีคลองระบายน้ำจำนวน 27 สายรวมยาวทั้งสิ้น 171.319 กม. ดังนี้
              - คลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย รวมยาว 73.104 กม.
              - คลองระบายน้ำสายซอย จำนวน 22 สาย รวมยาว 98.215 กม.
              - อาคารชลประทานในคลองระบายน้ำ จำนวน 90 แห่ง
       3.3 ระบบชลประทานในระดับแปลงนา
       การแพร่กระจายน้ำในระดับแปลงนาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว เป็นงานจัดรูปที่ดิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
              3.3.1 พื้นที่จัดรูปที่ดิน จำนวน 168,053 ไร่ แยกเป็น
                      - ประเภท ข. จำนวน 116,068 ไร่
                     - ประเภท ค. จำนวน 51,985 ไร่
              3.3.2 ระบบชลประทานในระดับแปลงนา ดังนี้
                     - คูส่งน้ำ จำนวน 1,780 สาย รวมยาว 1,531.40 กม.
                     - คูระบายน้ำ จำนวน 1,793 สาย รวมยาว 925.76 กม.
                      - ถนนในแปลงนา จำนวน 1,596 สาย รวมยาว 1,006.09 กม.
                      - อาคารในคูส่งน้ำและคูระบายน้ำ จำนวน 13,567 แห่ง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบหรือพันธกิจ
        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือพันธกิจ ดังนี้
              4.1 บริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน168,540 ไร่ ให้ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
              4.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
              4.3 ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

ผู้อำนวยการ
นายปัญญา กัลปสุข
ผคบ.ท่าบัว

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 282
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ