สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200 โทรสาร 0-5533-3021 E-mail : pr3_2555@hotmail.com

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
สายใน 101
โทร.
แฟกซ์ 0-5533-3012
มือถือ
อีเมล์

นายกรรณชิง ขาวสอาด (ผชช.ชป.3)
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ สำนักชลประทานที่ 3)
สายใน 110
โทร. 0-5522-6535
แฟกซ์
มือถือ 08-1629-5858, 09-2280-1817
อีเมล์

นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง (ฝบท.ชป. 3)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
สายใน 103
โทร. 0-5533-3013
แฟกซ์ 0-5533-3013
มือถือ 08-6207-7691
อีเมล์

นายชัยวุฒิ รชตะพิพัฒน์
นิติกรประจำสำนัก
สายใน 208
โทร.
แฟกซ์
มือถือ 08-1740-8381
อีเมล์ rid3_333021@hotmail.com

นางนิสากร อินแตง (ธก.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานธุรการ
สายใน 123
โทร. 0-5533-3021
แฟกซ์ 0-5533-3021
มือถือ 08-1888-2749
อีเมล์ rid3_333021@hotmail.com

นายบำรุง นิยมธรรมนิตย์ (บส.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สายใน 132, 133
โทร. 0-5533-3011
แฟกซ์ 0-5533-3011
มือถือ 08-9562-5074
อีเมล์ mr_bamrung@hotmail.com

นางพจนีย์ สนั่นนาม (พด.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานพัสดุ
สายใน 107
โทร. 0-5533-3007
แฟกซ์ 0-5533-3007
มือถือ 08-6449-4392
อีเมล์

นางราตรี น้อยเจริญ (งบ.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานบัญชีและการเงิน banchee03@gmail.com
สายใน 333
โทร. 0-5533-3009
แฟกซ์ 0-5533-3009
มือถือ 08-1427-7202
อีเมล์
นายปริญญา สมศักดิ์ (ปท.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ
สายใน 200
โทร. 0-5533-3001
แฟกซ์
มือถือ 08-4591-2332
อีเมล์ pr3_2555@hotmail.com

นางสาวสุภาพร สอนสะอาด (สว.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานสวัสดิการ
สายใน 223
โทร. 0-5598-3583
แฟกซ์
มือถือ 08-3161-3144
อีเมล์

นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว (รอ.ชป.3)
ผู้ควบคุมงานอาคารและสถานที่
สายใน 149
โทร. 0-5533-3015
แฟกซ์
มือถือ 08-5031-1822
อีเมล์

ว่าที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย (ผวศ.ชป.3)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร
สายใน 102
โทร. 0-5533-3004
แฟกซ์ 0-5533-3010
มือถือ 08-1887-4595, 08-9925-8251
อีเมล์ foong34@yahoo.com

นายธีรพงษ์ บุญศัพย์ (พค.ชป.3)
หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ
สายใน 125
โทร. 0-5533-3010
แฟกซ์ 0-5533-3010
มือถือ 08-1533-3285
อีเมล์ t_pong@hotmail.com

นายฉัตรชัย ทองปอนด์ (อบ.ชป.3)
หัวหน้ากลุ่มออกแบบ
สายใน 120
โทร. 0-5522-7062
แฟกซ์ 0-5533-3008
มือถือ 08-9703-5848
อีเมล์ bansuan16@hotamil.com

นายประดิษฐ์ สิทธิยศ (ปธ.ชป.3)
หัวหน้ากลุ่มปฐพีและธรณีวิทยา
สายใน 158
โทร. 0-5533-3018
แฟกซ์ 0-5533-3018
มือถือ 08-1829-2501
อีเมล์ praditsit@hotmail.com

นายชานนท์ แก้วเขียว (สป.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
สายใน 222
โทร. 0-5522-7279
แฟกซ์ 0-5522-7279
มือถือ 08-1675-6254
อีเมล์ cn_survey@hotmail.com

นายประภัสร์ คมไพบูลย์กิจ (ปข.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
สายใน 126
โทร. 0-5533-010
แฟกซ์ 0-5533-010
มือถือ 08-2444-2866
อีเมล์ damsafty3@hotmail.com

นายธีระ นวลปลอด (ตว.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
สายใน 128
โทร. 0-5522-7278
แฟกซ์ 0-5522-7278
มือถือ 08-9461-2442 อีเมล์ rid-explanning@hotmail.com

นายชลเทพ ทาตรี (ผจบ.ชป.3)
ผู้อำนวยการส่วนบรหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
สายใน 104
โทร. 0-5522-6535
แฟกซ์
มือถือ 08-4622-9644
อีเมล์ chonlathep@gmail.com

นายประเสริฐ เฮงสุวรรณ (ผง.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สายใน 122
โทร. 0-5522-6534
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ 08-9638-7616
อีเมล์ rid3_om@yahoo.com
นายทวีป เกิดทอง (บน.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
สายใน 127
โทร. 0-5522-6534
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ 08-9268-9583
อีเมล์

นายพิรัตน์ เกตุพันธ์ (สพ.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ
สายใน 140
โทร. 0-5522-6534
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ 08-1887-6584
อีเมล์ pirat5969@yahoo.com

นายวชิรพันธ์ ภูมรา (ปบ.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษา
สายใน 141
โทร.
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ 08-6677-0052
อีเมล์ improve3@hotmail.com

(ฝปท.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน
สายใน 142
โทร. 0-5522-6534
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ
อีเมล์

นายเกษม ไกรสีกาจ (ปน.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สายใน 142
โทร. 0-5522-6534
แฟกซ์ 0-5533-3014
มือถือ 08-1886-6447
อีเมล์ kasem_43@hotmail.com

นายโสภิญญา เกิดสกุล (ผผง.ชป.3)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สายใน 106
โทร. 0-5522-7054
แฟกซ์ 0-5522-7054
มือถือ 08-9856-4976
อีเมล์ rid3_om@yahoo.com

นายชัยวัฒน์ บุญเพชร (ยส.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
สายใน 204
โทร. 0-5522-7054
แฟกซ์ 0-5522-7054
มือถือ 09-1993-9987
อีเมล์ aquaries@windowslive.com

นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด (ตป.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผล
สายใน 204
โทร. 0-5522-7054
แฟกซ์ 0-5522-7054
มือถือ 08-5990-4594
อีเมล์ pornsuwan5164@gmail.com

นายเศรษฐา สมจิตย์ชอบ (คพ.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
สายใน 204
โทร. 0-5522-7054
แฟกซ์ 0-5522-7054
มือถือ 09-4264-4516
อีเมล์ somjit.chob@gmail.com

นายวิสันติ ขวัญคุ้ม (ผคก.ชป.3)
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
สายใน 105
โทร. 0-5533-3003
แฟกซ์ 0-5522-7270
มือถือ 08-9858-8627
อีเมล์ wisanti04@hotmail.com

นายอดุลย์ จุมพิศ (วค.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล
สายใน 150
โทร. 0-5533-3003
แฟกซ์ 0-5522-7270
มือถือ 08-6930-2759
อีเมล์

ส.อ.ยงยุทธ อินยาโส (ซบ.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา
สายใน 153
โทร.
แฟกซ์
มือถือ 08-1887-2131
อีเมล์
นายนุกูล พูลทองคำ (ปย.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
สายใน 257
โทร. 0-5533-3003
แฟกซ์
มือถือ 08-1386-4284
อีเมล์

ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร (ปส.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
สายใน 151
โทร. 0-5533-7271
แฟกซ์
มือถือ 08-9641-6353
อีเมล์

นายจรรยา จาดดี (ฟท.ชป.3)
หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายใน 154
โทร. 0-5533-7271
แฟกซ์ 0-5598-3580,0-5533-3005
มือถือ 08-4667-6649
อีเมล์

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 134
เดือนนี้ 6,518
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,620
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ