สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 13 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และบัญชีแนบท้ายคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใหม่
ประเภท : คำสั่ง | 9 มี.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ 1/2560) วันที่ 10 มกราคม 2560 REV.01
ประเภท : หนังสือเวียน | 7 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 7 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง แต่งตั่งคณะทำงานพิจารณาตรวจการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 7 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ( Chief Knowledge Officer หรือ CKO ) และคณะทำงานจัดการความรู้ ( Knowledge Management Team หรือ KM Team ) สำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 7 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ซักซ้อมแนวทางการเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กรมชลประทานที่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP (เพิ่มเติม)
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ "กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS Alert จ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาตรวจการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : คำสั่ง | 3 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ขอแจ้งปรับเปลี่ยน โดเมน E-Mail กรมชลประทาน ผู้ใช้งาน อีเมลกรมชลประทานต้องแจ้งเปลี่ยน
ประเภท : หนังสือเวียน | 2 ก.พ. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างและค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2559)
ประเภท : หนังสือเวียน | 16 ม.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
แบบฟอร์มเครื่องราชพนักงานราชการ ปี 60
ประเภท : หนังสือเวียน | 10 ม.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คู่มือการตั้งค่าเพื่อการใช้งาน MailGoThai ในเครื่องมืออุปกรณ์ IOS
ประเภท : หนังสือเวียน | 23 ธ.ค. 2559 | สำนักชลประทานที่ 3
คู่มือการตั้งค่าเพื่อการใช้งาน MailGoThai ในเครื่องมืออุปกรณ์ Android
ประเภท : หนังสือเวียน | 23 ธ.ค. 2559 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
ประเภท : หนังสือเวียน | 22 ธ.ค. 2559 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ 7/2559) วันที่ 9 กันยายน 2559
ประเภท : หนังสือเวียน | 6 ต.ค. 2559 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • - -
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผผง.ชป.3
 • นายวิสันติ ขวัญคุ้ม
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรพล อจละนันท์
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 107
เดือนนี้ 6,963
เดือนที่แล้ว 7,418
ปีนี้ 21,070
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ