สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (สิ่งที่สิ่งมาด้วยสามารถโหลดได้ที่หมวด "ดาวโหลด" ด้านบน)
ประเภท : หนังสือเวียน | 11 พ.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และพร้อมส่งวิธีการใช้สื่อ AR Animation Interactive
ประเภท : หนังสือเวียน | 9 พ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand e-Commerce Week 2017
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 พ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
ประเภท : หนังสือเวียน | 11 ต.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำเดือน (ครั้งที่ 3/2560) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 ก.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
การดำการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ประเภท : หนังสือเวียน | 11 ก.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ" 130ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร."
ประเภท : หนังสือเวียน | 5 ก.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
ประเภท : หนังสือเวียน | 30 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเรียนเชิยเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017
ประเภท : หนังสือเวียน | 28 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 28 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ข้อมูลการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ประเภท : หนังสือเวียน | 23 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม สู่เยวชน"
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 32/2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ,พนักงานธุรการ ส 3 ,พนักงานพิมพ์แบบ ส 3 ,พนักงานพิมพ์ ส 3
ประเภท : ประกาศ | 15 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 31 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นาย เกษตร เล็กมณี
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 12
เดือนนี้ 6,791
เดือนที่แล้ว 7,878
ปีนี้ 86,778
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ