สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)
ประเภท : หนังสือเวียน | 30 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 27 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
ประเภท : หนังสือเวียน | 22 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561
ประเภท : หนังสือเวียน | 22 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเภท : หนังสือเวียน | 22 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความร่วมมือเผยแพร่การรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
คำสั่งปฎิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก สำนักตำราจแห่งชาติ
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลตุรกี
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างเปลี่ยนตำแหน่งและบัญชีแนบท้าย
ประเภท : คำสั่ง | 16 มิ.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 12 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การตรวจสุขภาพประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 9 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
การสนับสนุนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) ส่วนกลางของจังหวัดพิษณุโลก
ประเภท : หนังสือเวียน | 1 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาค จำนวน 1 ตำแหน่งและตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประเภท : หนังสือเวียน | 30 พ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร
ประเภท : หนังสือเวียน | 23 พ.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานประจำปี 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
ประเภท : หนังสือเวียน | 19 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 3 ที่ 19 / 2560 มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
ประเภท : หนังสือเวียน | 11 พ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นายวิสันติ ขวัญคุ้ม
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 146
เดือนนี้ 5,909
เดือนที่แล้ว 8,291
ปีนี้ 53,809
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ