สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 9 ก.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 10 มิ.ย. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดลำดับงานปรับปรุงเขื่อนและอาคารประกอบในเขตสำนักงานชลประทานที่ 3
ประเภท : ประกาศ | 28 พ.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานในเขตอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ประเภท : ประกาศ | 28 พ.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่องการจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
ประเภท : ประกาศ | 28 พ.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 22 พ.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภท : ประกาศ | 7 พ.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุม-วันที่-15-มกราคม-2562-ครั้ง1.62
ประเภท : หนังสือเวียน | 21 มี.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ประเภท : ประกาศ | 28 ก.พ. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
ประเภท : ประกาศ | 18 ก.พ. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
ประเภท : ประกาศ | 12 ก.พ. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงาน
ประเภท : ประกาศ | 24 ม.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ
ประเภท : ประกาศ | 17 ม.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุม-วันที่-5-พฤศจิกายน-2561-ครั้งที่-4.61
ประเภท : หนังสือเวียน | 9 ม.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
หนังสือกรมบัญชีกลาง ว 337
ประเภท : หนังสือเวียน | 4 ม.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ12/9/2561 มอบหมายให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ประเภท : คำสั่ง | 11 ธ.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานการประชุม-วันที่-24-กรกฎาคม-2561-ครั้งที่-3.61
ประเภท : หนังสือเวียน | 1 พ.ย. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ต.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ต.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ต.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 123
เดือนนี้ 6,704
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,806
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ