สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3 ประจำเดือน (ครั้งที่ 3/2560) วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 20 ก.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
การดำการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ประเภท : หนังสือเวียน | 11 ก.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ" 130ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 130 พฤกษพรรณพื้นถิ่นแดนดิน จปร."
ประเภท : หนังสือเวียน | 5 ก.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
ประเภท : หนังสือเวียน | 30 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเรียนเชิยเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017
ประเภท : หนังสือเวียน | 28 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 28 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ข้อมูลการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ประเภท : หนังสือเวียน | 23 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "พุทธธรรมกับสังคม สู่เยวชน"
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 32/2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ประเภท : หนังสือเวียน | 15 ส.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น (ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 3 ,พนักงานธุรการ ส 3 ,พนักงานพิมพ์แบบ ส 3 ,พนักงานพิมพ์ ส 3
ประเภท : ประกาศ | 15 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
ประเภท : ประกาศ | 11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยสถาบัน IMD ปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 31 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ประเภท : หนังสือเวียน | 18 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 3 ก.ค. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43)
ประเภท : หนังสือเวียน | 30 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประเภท : หนังสือเวียน | 27 มิ.ย. 2560 | ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นาย เกษตร เล็กมณี
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 256
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ