สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มีนาคม 2562

21 มี.ค. 2562 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 30 ครั้ง

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มีนาคม 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ โดย นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายจิรยุทธ ครุฑเมือง (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมจัดกิจกรรม ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน มีนาคม 2662 ร่วมกับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นประธานในพิธี ณ วัดยางโทน หมูที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังปัญหา เรื่อง น้ำเพื่อการเกษตร ให้บริการทางวิชาการด้านการชลประทาน ร่วมจัดบอร์ดนิทรรสการ แจกเอกสารเผยแพร่งานชลประทาน ร่วมแจกและสอนวิธีทำขวดหยดน้ำรดต้นไม้แบบประหยัด ทำจากขวดน้ำพลาสติกเหลือใช้ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ