สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมVideo Conference

22 ม.ค. 2562 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 57 ครั้ง

วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน) เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน VDO Conference ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายชลเทพ ทาตรี (ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใน ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ แผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC ๓) สำนักงานชลประทานที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก



ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ