สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ชลประทานพิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562

9 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 48 ครั้ง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายให้ นายนัทธี นุ่มมาก หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวีรวัช ปิ่นสกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน พร้อมด้วยกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายมะขามสูง และกลุ่มผู้ใช้น้ำบางระกำ ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561/2562 และเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาลุ่มน้ำน่านแบบบูรณาการ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ ความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนในลุ่มน้ำน่าน รวมถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาจัดสรรน้ำของแต่ละกิจกรรม โดยมีประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ