สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดคอรุม อ.พิชัย

9 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 48 ครั้ง

วันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) มอบหมายนายสุรพล รัตนวิมลชัย (หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓) ร่วมประชุมชี้แจงในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด หลังฤดูการทำนา ปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ ร่วมจัดเวทีชุมชน และรับสมัครเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายตลาดการนำผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร ปรับสมดุลของปริมาณการผลิตตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรังปรัง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ ๗๔ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ