สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562

14 ส.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 102 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่าน VDO Conference จากห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลา และแผนงานที่กำหนดไว้ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ