สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ซ่อมปรับปรุงถนนชำรุดบริเวณเส้นทางคลองคูณ จ.พิษณุโลก

14 ส.ค. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 160 ครั้ง

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.30 น. นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้า ฝ่ายก่อสร้างที่ 1 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ เข้าพบประสานงานกับท่าน พ.ท. ทวีป อู่นาท รอง ผบ.สย. บชร.3 กองบริการ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ ๓ เพื่อลงพื้นที่ซ่อมปรับปรุงถนนชำรุด ตามที่ได้รับหนังสือให้เข้าซ่อมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในการขุดและขนย้ายดินตามโครงการแก้มลิงและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนการทำนาเกษตรอินทรีย์ บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให้กลับมาใช้ได้ตามเดิมชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ