สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ประชุมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset)

18 มิ.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 82 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา9.00 น. นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วาระ 4 สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การดำเนินงานของทุกภาคส่วน การน้อมนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้กิน รู้อยู่ รู้ใช้ พร้อมประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำ ตามปฏิทินแผนการส่งน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ในพื้นที่และแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนจ้างแรงงานสร้างรายได้ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) ณ ศาลาการเปรียญวัดกรับพวงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ