สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการชลประทานพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก

14 มิ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | จำนวนผู้ชม 85 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวีระพงษ์ แต่งเนตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก มอบหมายนายประเชิญ พบสระบัว หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ ปิ่นสกุล นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน เข้าประชุมคณะทำงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 เพื่อประสานการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ใน กรอ.จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 5 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ