สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการก่อสร้าง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ๑๒-๑๗ เม.ย.2561

11 เม.ย. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 73 ครั้ง

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๓ เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการ และผู้บริหารสังกัดสำนักงานชลประทานที่ ๓ , เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีพร้อมกัน บริเวณหน้าสำนักงานชลประทานที่ ๓ ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการห้องสุขา จุดพักรถและมีบริการเครื่องดื่ม ให้ผู้สัญจรไปมา และเพื่อให้บุคลากรมีจิตใจที่ดีอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ