สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามผลการส่งน้ำฤดูกาลเพาะปลูกพืชฤดูนาปี 2561 พื้นที่ลุ่มต่ำ บางระกำโมเดล 61

11 เม.ย. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 90 ครั้ง

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามผลการส่งน้ำฤดูนาปี 2561ตรวจสอบปริมาณน้ำ ที่ไหลผ่านเข้าคลองส่งน้ำชลประทาน พื้นที่ลุ่มต่ำ บางระกำโมเดล 61 เพื่อชี้แจงให้ประธานคลอง/ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการจัดสรรน้ำ เพื่อร่วมวางแผน ปฏิบัติการส่งน้ำ จัดรอบเวรการรับน้ำให้ถึงพื้นที่ลุ่มต่ำตามเป้าหมาย และพยายามส่งน้ำให้เฉพาะพื้นที่เป้าหมายตามปลายคลองส่งน้ำ ในการบริหารน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ในแต่ละกลุ่ม เกษตรกรสามารถใช้เตรียมแปลงเพราะปลูกได้อย่างมีประสิทธิผลครบพื้นที่ลุ่มต่ำ ตามเป้าหมายตามโครงการบางระกำโมเดล 61ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ