สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบ

14 มี.ค. 2561 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 49 ครั้ง

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๓ โดยนายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๑ พร้อมด้วย นายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี, นายสุริยา แก้วเอี่ยม และนายรณชัย สงวนวงศ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดระดับสันฝาย และเข้าพบ นายมาก ชมมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย เพื่อชี้แจงถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านป่าซ่านพร้อมอาคารประกอบ และอธิบายรูปแบบรายละเอียดของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากโครงการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ