สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (คสป.) สชป.3 ลงพื้นที่คลอง C 101 – C 104

14 มี.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 56 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) สำนักงานชลประทานที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน บริเวณคลอง C 101 – C 104 .ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว นำโดยนายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร พร้อมด้วยเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสป.) ปี 2561 และนายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำละบำรุงรักษาท่าบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาวางแผนเตรียมการแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในการเปิดเวทีสาธารณะ โครงการ "บ้านน้อยรวมตัว ท่าบัวร่วมใจ พัฒนาแก้ไข ใช้สอยแบ่งปัน" ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างแท้จริงชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ