สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ร่วมประชุมคณะการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณฯ ครั้งที่ 5/2561

13 มี.ค. 2561 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 57 ครั้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย ทองปอนด์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 5/2561 ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมโทรมาตร สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 3 โดยการประชุมในครั้งนี้ นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อให้การจัดทำแผนงาน และงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ