สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

“ประชุมเชิงปฏิบัติการ”

14 ก.พ. 2561 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | จำนวนผู้ชม 305 ครั้ง

วันพุธ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ นายสมหวัง ปานสุขสาร (ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์) มอบหมายให้ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ