สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกฤดูแล้ง 2560/61

14 ก.พ. 2561 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 265 ครั้ง

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61 พบว่ามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังรวม 68,515 ไร่ ใช้พันธุ์ข้าว พิษณุโลก 2 กข 41 และ กข 49 (อายุข้าว 100 - 120 วัน) มีอายุเฉลี่ย 45 - 65 วัน คิดเป็นร้อยละ 80% ของแผนฯ (พื้นที่เพาะปลูกที่เหลืออีก 20% ให้เพาะปลูกพืชหลากหลาย ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรฯ) เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคต และมีปริมาณเพียงพอที่สนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเกษตรใช้น้ำน้อยตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2561ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ