สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561

6 ธ.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 233 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการประชุมการจัดซื้อจัดจ้างรายการงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และชี้แจงปัญหาอุปสรรคของรายการงานที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดและบันทึกความก้าวหน้าในระบบติดตั้งออนไลน์ให้เป็นปัจจุบันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ