สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมประชุมปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ต.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 323 ครั้ง

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. โดยการประชุมครั้งนี้ นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทานสามเสน กรุงเทพฯ เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ