สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ( Web Conference )

12 ต.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร | จำนวนผู้ชม 122 ครั้ง

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร โดย นายสุรศักดิ์ ชัยนา หัวหน้าจัดสรรน้ำ นเรศวรและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ ( Web Conference ) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลาง ชั้น 5 จ.พิษณุโลกชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ