สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ฝ่ายก่อสร้างที่ 4 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันตามความเหมาะสมของแบบก่อสร้าง (ฉบับร่าง)

11 ส.ค. 2560 | โครงการก่อสร้าง สชป.3 | จำนวนผู้ชม 130 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3 นำโดย นายสุทธิวัฒน์ ภาวะโสภณ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4, นายเอกรินทร์ ยอดคงดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ, นายบรรหาร จันทร์อินทร์ นายช่างชลประทาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องที่ดิน ชี้แจงรายละเอียดแบบและผลดีผลเสียของการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองรางมะค่าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้กับราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ เพื่อจะได้นำแบบก่อสร้าง (ฉบับร่าง) เสนอผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ลงนามอนุมัติแบบต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ