สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ประชุมเกษตรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101

11 ส.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 138 ครั้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และนายวิทยา วังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ท่าบัว ร่วมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอโพทะเลจัดประชุมเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ณ ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อวางแผนการผลิต พร้อมกำหนดวันรับมอบปุ๋ยที่จะนำไปใช้ในการเพาะปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และเกษตรอำเภอโพทะเลซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจะได้มาอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ต่อไป สำหรับในส่วนของโครงการฯ ท่าบัวก็จะบริหารจัดการน้ำสำหรับพื้นที่แปลงใหญ่คลองส่งน้ำ ซี-101 ตามแผนการผลิตของกลุ่มชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ