สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์

20 มี.ค. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 259 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายณัฐพงศ์ ครุฑทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพิจิตร ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร และสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ได้นัดหมายเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 ราย มาเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน และโครงการชลประทานพิจิตรประชาสัมพันธ์ไวนิลเรื่องพักทำนาปรังต่อเนื่องปี 2559/60 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามมาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ