สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สชป.3 ร่วมประชุมการดำเนินการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี

23 ส.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3 | จำนวนผู้ชม 36 ครั้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการดำเนินการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักรับไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันหารือและเตรียมข้อมูลมาตรการ แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ทั้งนี้ เพื่อให้การบรรเทาความเดือนร้อนแก่ราษฎร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ