สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทาน

14 ส.ค. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน | จำนวนผู้ชม 21 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายวรวุฒิ เนียมน้อย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มอบหมายให้นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตรวจสอบความพร้อมอาคารชลประทานห้องควบคุม (Control Room) เขื่อนทดน้ำพญาแมน ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (Guard Gate และ Operating Gate) เพื่อให้การดำเนินงานความปลอดภัยเขื่อนเป็นไปตามนโยบายกรมชลประทานในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากและภัยแล้งในการบริหารจัดการน้ำปี 2562 นี้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และได้ติดตามเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งยังคงพบบางส่วนในพื้นที่ที่ยังคงประสบภัยแล้งบ้างจึงขอให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดปฏิบัติตามข้อตกลงในการจัดรอบเวร ปฏิทินตามแผนการบริหารจัดการน้ำปี 2562 ของโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ