สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง ปี2561/62 และติดตามผลการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ โครงการบางระก

21 เม.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 67 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง 2561/62 ซึ่งพบว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว พร้อมติดตามผลการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำ โครงการบางระกำโมเดล ปี 2562 คลองส่งน้ำสายซอย แบบน้ำนอนคลอง C2, C5, C10 ให้แก่เกษตรกรพื้นที่เป้าหมายประมาณ 40,000 ไร่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 อัตราประมาณ 10 CMS. เขตพื้นที่ตำบลหนองแขม ตำบลพรหมพิราม ตำบลท่าช้าง ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม และตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ได้ทำการเพาะปลูกไปบ้างแล้ว โดยคาดว่าสิ้นเดือนเมษายน 2562 จะเพาะปลูกเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรก่อนฤดูน้ำหลาก ปี 2562ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ