สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองระบายน้ำ D.R. 1-21L.

21 เม.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | จำนวนผู้ชม 40 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2562 นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล มอบหมายให้ นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ติดตามความก้าวหน้า งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองระบายน้ำ D.R. 1-21L. หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อให้การดำเนินการเรียบร้อยตามแผน และหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะบรรเทาปัญหาอุทกภัย ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันในฤดูกาลทำนาปี ลดความเสียหายในการทำเกษตรและทรัพย์สินแก่เกษตรกรได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไปชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ