สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติราชการ

ค้นหาข้อมูล  
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 10 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562)
ประเภท : ประกวดราคา | 8 ส.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562)
ประเภท : ประกวดราคา | 10 ก.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 8 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562)
ประเภท : ประกวดราคา | 10 ก.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 7 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562)
ประเภท : ประกวดราคา | 10 ก.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)
ประเภท : ประกวดราคา | 10 ก.ค. 2562 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบระยะ 12 เดือน
ประเภท : ประกวดราคา | 16 พ.ย. 2560 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม -30 มิถุนายน 2558)
ประเภท : ประกวดราคา | 15 ก.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 29 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 29 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 29 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 29 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ ฟฤษภาคม ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 29 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๗ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๐ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๘ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๗ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖)
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ต.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 267
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ