โครงการชลประทานพิษณุโลก
rid3

โครงการชลประทานพิษณุโลก


Phitsanulok Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

               โครงการชลประทานพิษณุโลก เมื่อจัดตั้งสำนักชลประทานที่ 3 ในระยะแรก เรียกว่า " โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพิษณุโลก " มีกรอบอัตรากำลังที่อนุมัติโดยสำนักงบประมาณปี พ.ศ.2518 ต่อมา ในปี 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก " ตั้งโครงการอยู่ในบริเวณ - สำนักชลประทานที่ 3 ในปี 2523 ได้ ย้ายมาอยู่ที่บริเวณโครงการ แปรสภาพลำน้ำ เลขที่ 82/13 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก
        เนื่องจากกรมชลประทาน ได้ยุบโครงการแปรสภาพลำน้ำ ในระยะที่โครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก สร้างเขื่อนหัวงานเสร็จใหม่ สำนักชลประทานที่ 3 มอบหมายให้โครงการฯดำเนินการเรื่องการจัดกรอบอัตรากำลังของงานที่จะรับมอบจากโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก เฉพาะในส่วนของ โครงการชลประทานพิษณุโลก จึงได้แบ่งส่วนราชการของโครงการออกเป็น 2 โครงการ คือ
       ก. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนพิษณุโลก (เขื่อนนเรศวรในปัจจุบัน) ให้ทำหน้าที่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก อีกหน้าที่หนึ่งด้วย
       ข. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลทั้งสองโครงการฯ สำนักงบประมาณได้เห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากำลังให้ใช้ ตั้งแต่ ปี 2523 เป็นต้นมา อัตรากำลังเดิมผู้ปฏิบัติงานจึงถูกแบ่ง ไปยังโครงการทั้งสองนี้ตั้งแต่ปี 2525 ต่อมาในปี 2527 กรมชลประทาน ได้เห็นชอบที่จะให้มีโครงการในเขตจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้นอีก 1 โครงการคือ โครงการชลประทานพิษณุโลก ตามคำสั่งกรมฯ ที่ 480 / 27 ลงวันที่ 19 เมษายน 2527 เรื่อง กำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานของ สำนักงานชลประทานและออกคำสั่งกรมฯ ที่ 607/2527 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2527 เรื่อง กำหนดรูปงานและหน้าที่รับผิดชอบของสำนักชลประทาน ต่อมา ได้มีคำสั่งกำหนดตัวบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการผู้รับผิดชอบขึ้นตามคำสั่งกรมที่ ข.1112/27 ลงวันที่ 27 กันยายน 2527 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าโครงการส่งน้ำบำรุงรักษา หัวหน้าโครงการชลประทานในสำนักชลประทานที่ 1 – 16

ผู้อำนวยการ
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผคป.พิษณุโลก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 2
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ